สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NT Education 
Tel.088-238-5562,02-678-2071-2
LineID:@nteducation

 

 

เรียนภาษาจีน @เซี่ยงไฮ้ 4 สัปดาห์ พร้อมท่องเที่ยว

----

STUDY BACKPACK เรียนภาษาจีนและท่องเที่ยว

4-week Program: Shanghai + Japan Tokyo Disney land

 เริ่มโปรแกรม มิถุนายน 2561 

Shanghai University of Finance and Economics

 

ด่วน!! สมัครไม่เกิน  31 พฤษภาคม 2561 นี้

มาคนเดียว ราคาปกติ 82,500 บาท ลดทันที 2,000 เหลือ 80,500!! 
มาแพคคู่ ราคาปกติ 82,500 ลดทันทีคนละ 3,500 บาท เหลือ 79,000!! 
มาเป็นแก๊ง 5 คนขึ้นไป ราคาปกติ 82,500 ลดทันทีคนละ 5,000 เหลือ 77,500!!

 

                    ตารางเรียนอัดแน่น / ทัศนศึกษาในเมืองเซี่ยงไฮ้ / เรียนกับเพื่อนต่างชาติ

                   อายุ 18 ปีขึ้นไป/ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน

 

 

        NT EDUCATION จัดโปรแกรม คอร์สเรียนภาษาจีนระยะสั้น 4 อาทิตย์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาจีน ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม น้องๆจะได้เรียนรู้และพัฒนาภาษาจีนได้อย่างรวดเร็ว จากการเรียนภาษาจีนและฝึกใช้ในสภาพแวดล้อมจริงๆ โดยปิดเทอมนี้ 25 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2561  นี้ NT EDUCATION เลือกที่จะจัดที่โปรแกรมเรียนภาษาที่ประเทศจีนณ.มหาวิทยาลัยชั้นนำในเมืองหลักของประเทศจีน ได้แก่

>>  มหาวิทยาลัย SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS ณ เมืองเซี่ยงไฮ้

     เซี่ยงไฮ้ ถือเป็นเมืองท่าหลักสำคัญของประเทศจีน อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศจีน ชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นศูนย์รวมบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาติหลากหลายแห่ง เป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งระดับต้นๆของจีน ดังนั้น สถาปัตยกรรมในเมืองจะเป็นแนวยุโรปเป็นส่วนใหญ่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีรถไฟฟ้าใต้ติดเชื่อมต่อกันทั้งเมือง การเที่ยวในเมืองหรือออกไปเที่ยวรอบตัวเมืองจึงค่อนข้างสะดวกสบายมาก  เรียนภาษาจีนที่เซี่ยงไฮ้ จึงถือว่ามีสภาพแวดล้อมโดยรวมที่ดีในการฝึกภาษาจีน  อีกทั้งในห้องเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวต่างชาติ มีการฝึกทำกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน เช่น กังฟู เขียนพู่กันจีน ดนตรีจีน ทำอาหารจีน แกะสลักตัวอักษรจีน เป็นต้น ทั้งยังมีการพาไปทัศนศึกษารอบเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกด้วยตามตารางด้านล่างค่ะ

 ตารางเรียนและกิจกรรม

                                                                                                       

                      

                             

  **หมายเหตุ: ตารางและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

กำหนดการเดินทางวันที่ 25 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2561

อัตราค่าบริการ

ราคา

 

ท่านละ

82,500.-บาท

 

ห้องพักเดี่ยวที่เซี่ยงไฮ้เพิ่มท่านละ

10,000.- บาท

 

ห้องพักเดี่ยวที่ญี่ปุ่นเพิ่มท่านละ

8,500.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน China eastern airlines หรือเทียบเท่า เดินทางไป-กลับและ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าลงทะเบียนเรียนค่าเรียนจำนวนในระยะเวลาที่กำหนด ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรม ค่าอุปกรณ์
 • ค่าทัศนศึกษานอกสถานที่ในวันเสาร์ 2 ครั้ง
 • ค่าที่พัก (หอในมหาวิทยาลัย) รวมค่าน้ำค่าไฟ
 • ค่าบัตรอาหารนักเรียน และบัตรนี้สามารถใช้เป็นบัตรรับประทานอาหารที่โรงอาหาร โดยจะได้รับบัตรเมื่อเดินทางไปถึงมหาวิทยาลัยแล้ว
 • ค่าบัตรรถซิตี้ทัวร์รอบเมืองเซี่ยงไฮ้ 1 วัน
 • ค่าโรงแรมที่พัก 5 วัน 4 คืน ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นและบัตรผ่านประตู Tokyo Disneyland
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ตลอดโปรแกรม
 •  ค่าอินเตอร์เน็ต
 •    ค่าซักรีด

ทางศูนย์ จะไม่รับผิดชอบใดๆกับความเสียหายที่เกิดขึ้น จากความล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย จากการปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานของรัฐ การนัดหยุดงาน หรือ ปัญหาทางการเมือง

 

เงื่อนไขในการยกเลิก

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

เงื่อนไขในการสมัคร

 1. ผู้สมัครอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 2. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง หากมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
 3. ยื่นเอกสารในการสมัครและหลักฐาน พร้อมชำระเงินมัดจำ จำนวน 20,000 บาท สำหรับการสมัคร  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือตามกำหนดการของบริษัทฯก่อนการเดินทาง

เอกสารในการสมัคร

 1. กรอกใบสมัคร (ขอรับได้จากทางศูนย์) หรือ ดาวน์โหลดได้ที่  www.nteducation.net
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  2  นิ้ว จำนวน 3 ใบ (พื้นหลังสีขาว ห้ามใส่เสื้อสีขาว)
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 4. ติดต่อได้ที่

  NT Education & Travel Co., Ltd.

  99/9 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

  โทร. 02-678-2071-2       ติดต่อ :    094-667-7772

  Lineid: @nteducation

  Website: www.nteducation.net

  E-mail: info@nteducation.net

   

  วิธีการชำระเงิน

 5. ชำระด้วยตนเองที่ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน บริษัท เอ็นที เอ็ดดูเคชั่นแอนด์ทราเวล จำกัด
 6. ชำระโดยผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 7.  

  ธนาคาร

  สาขา

  ชื่อบัญชี

  หมายเลขบัญชี

  ธนาคารไทยพาณิชย์

  ถนนประชาอุทิศ

  บริษัทเอ็นทีเอ็ดดูเคชั่นแอนด์ทราเวลจำกัด

  134-232733-4

  ธนาคารกสิกรไทย

  เซ็นทรัลพระรามที่ 2

  บริษัทเอ็นทีเอ็ดดูเคชั่นแอนด์ทราเวลจำกัด

  748-2-73570-8

   

 

 

 

     สอบถามเพิ่มเติม : 080-560-1553 , Line ID: @nteducation 

heart แชร์ประสบการณ์ไปโปรแกรม Study + Backpack  >>  คลิ๊ก

heart ดูภาพบรรยากาศรุ่นก่อนๆ >> คลิ๊ก

 

Contact Us