สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NT Education 
Tel.088-238-5562,02-678-2071-2
LineID:@nteducation

 

 

รายละเอียดมหาลัยแพทย์อินเตอร์

ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา

  enlightened  กฎเกณฑ์ในการเข้าศึกษาต่อ

 

 1. ไม่ได้เป็นพลเมืองในประเทศจีน

 

2.  มีสุขภาพแข็งแรง

 

3. อายุขั้นต่ำ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

 

4. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำจากโรงเรียนมัธยมปลายหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ขึ้นไป

 

5. ได้คะแนนเฉลี่ยใน 5 วิชาหลักไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)

 

6. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน

 

7. มีคุณธรรมที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียนของรัฐบาลจีนและระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 

หมายเหตุ ความต้องการอื่นๆขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด