fbpx
02-678-2071 Line Line Line

หลักสูตรปริญญาตรี สอนเป็นภาษาอังกฤษ

Bachelor’s Degree (English taught)

เรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีอินเตอร์ ประเทศจีน

 

       ประเทศจีนมีนโยบายสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในจีน เปิดโอกาสรับนักศึกษาต่างชาติมาศึกษาต่อในระดับปริญญามากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน ประเทศจีนมีชื่อเสียงทางด้านการศึกษา มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก เพื่อผลิตบุคลากร/ผู้ที่จบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพไปยังทั่วโลก  รวมทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนไปยังทั่วโลกด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยของจีนก้าวสู่อันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยโลก

หลักสูตรปริญญาตรี ได้เปิดหลักสูตรรับนักศึกษาต่างชาติ ดังนี้

1. หลักสูตรปริญญาตรี ภาคภาษาจีน > กดดูรายละเอียดคณะและมหาลัยเพิ่มเติม

เป็นหลักสูตรที่ให้นักศึกษาต่างชาติเรียนร่วมกับนักศึกษาจีน หรือนักศึกษาต่างชาติ การสมัครเข้าเรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องมีผลทดสอบภาษาจีน HSK ในการยื่นสมัคร

2. หลักสูตรปริญญาตรี ภาคอินเตอร์ ภาษาอังกฤษ

เป็นหลักสูตรสำหรับน้องๆที่อยากเรียนต่อที่จีนในหลักสูตรปริญญา แต่มีพื้นฐานภาษาจีนน้อยหรือไม่มี แต่สามารถได้ภาษาจีนเพิ่มเติมเป็นภาษาที่3 ซึ่งจะมีเรียนในหลักสูตร การเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยทั่วไปมักเปิดสอนคณะ บริหารธุรกิจ (BBA) ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  การโรงแรม แพทยศาสตร์  ฯลฯ ซึ่งไม่กำหนดเงื่อนไขในการยื่น HSK หรือกำหนดในเงื่อนไขที่ง่ายกว่าแบบแรก แต่จำเป็นต้องยื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTs เพิ่มเติมในการสมัคร