fbpx
02-678-2071 Line Line Line

NT Education Video Channel

NT Education Video Channel รวมคลิปวีดีโอสัมภาษณ์น้องๆและผู้ปกครองที่เคยเข้าร่วมโครงการและใช้บริการจาก NT Education ถึง ความรู้สึก ความประทับใจ ประสบการณ์ และคำแนะนำฝากถึงน้องๆและผู้ครองที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการกับเรา

สัมภาษณ์น้องๆ | สัมภาษณ์ผู้ปกครองสาระน่ารู้

หรือสามารถติดตามได้ทาง NT Education บน Youtube

NT Education บน Youtube

NT Education Video Channel: สัมภาษณ์น้องๆที่เข้าร่วมโครงการและหลักสูตร

NT Educaion Video Channel: สัมภาษณ์ผู้ปกครองของน้องๆที่เข้าร่วมโครงการและหลักสูตรกับ

สาระและเรื่องน่ารู้