fbpx

Guangzhou | กว่างเจา

South China Normal University | 华南师范大学

South China Normal University ตั้งอยู่มณฑลกวางตง (Guangdong) หรือที่คนไทยเรียกกันทั่วไปว่ามณฑลกวางตุ้งนั่นเอง เมืองกวางเจา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของดินแดงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ Peal ที่ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเมืองของจีนที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดรายได้มวลรวมประชากรของกวางเจาในปี ค.ศ. 2003 อยู่ในระดับสูงสุดในความเป็นจริงแล้วกวางเจาเป็นเมืองที่มีความสำคัญในด้านธุรกิจ การเงิน การติดต่อสื่อสาร

South China University of Technology | 华南理工大学

  • เป็นมหาวิทยาลัยแรกให้เปิดสอนในระดับปริญญาโทและเอก
  • มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในสาขาการศึกษาระดับปริญญาตรีของจีน
  • มีชื่อเสียงในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

Jinan University | 暨南大学

มหาวิทยาลัยจี้หนานก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1906 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนที่สังกัดสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 100 แห่งที่ได้รับความสำคัญในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 สถาบันภาษาจีนมหาวิทยาลัยจี้หนานจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1953 และรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยจี้หนานเมื่อปี ค.ศ. 1993   เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นวิชาการศึกษาภาษาจีน วัฒนธรรมจีนและชั้นเตรียมอุดมศึกษาสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ 

Guangdong university of foreign studies | 广东外语外贸大学

  • เน้นการเรียนการสอนและการวิจัย
  • มีชื่อเสียงด้านภาษาต่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศและการบริหารธุรกิจ
  • เปิดสอนภาษาต่างประเทศ 12 ภาษา
  • มีหลักสูตรนานาชาติ (สอนด้วยภาษาอังกฤษ)