fbpx
02-678-2071 Line Line Line

การสอบ HSK (วัดระดับพื้นฐานภาษาจีน)

         HSK หรือภาษาจีนเรียกว่า Hanyu Shuiping Kaoshi ซึ่ง หมายถึง การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ การสอบนี้จัดขึ้นโดย The Office of Chinese Language Council International : HANBAN ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้อสอบมีลักษณะเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในประเทศ ต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในภาคธุรกิจ และ ภาคการศึกษา สามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านภาษาจีน หรือเป็นเกณฑ์ในการได้รับการยกเว้นไม่ ต้องเรียนรายวิชาภาษาจีนในการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ ในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 สำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศได้เปลี่ยนระบบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เป็นระบบใหม่ โดยแบ่งการสอบออกเป็นสองส่วน คือ สอบข้อเขียน และ การพูด

การสอบ HSK เหมาะสำหรับใคร ?

✔️ใช้ในการยื่นเรียนต่อหลักสูตรปริญญาที่จีน
✔️ยื่นขอทุนการศึกษาที่จีน
✔️ทดสอบความรู้ด้านภาษาจีนของตนเอง
✔️ประกอบการสมัครงาน ซึ่งใช้ความเชี่ยวชาญด้านภาษา

ระดับขั้นตอนการสอบความรู้ภาษาจีน HSK  การสอบข้อเขียน 

ระดับที่ 1

สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ

ระดับที่ 2

สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ

ระดับที่ 3

สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ

ระดับที่ 4

สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คำ

ระดับที่ 5

สำหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ

ระดับที่ 6

สำหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป

หมายเหตุ : การเปิดรับสมัครของ HSK แต่ละรอบ จะปิดรับสมัคร ประมาณ 1 เดือนก่อนสอบ

การสอบวัดระดับความสามารถด้านการพูดภาษาจีน HSKK

การสอบพูด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

  • ระดับต้น
  • ระดับกลาง
  • ระดับสูง

ผู้ที่สมัครสอบข้อเขียนระดับ 4 ขึ้นไปสามารถสมัครสอบพูดได้ การสมัครสอบข้อเขียนและสอบพูด จะต้องสมัครสอบแยกกัน

ตารางเปรียบเทียบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระบบใหม่และระบบเก่า

 เนื้อหาการสอบ HSK ของแต่ละระดับ

ระดับที่ 1 มีข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ และ อ่านเข้าใจ

ระดับที่ 2 มีข้อสอบทั้งหมด 60 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ และ อ่านเข้าใจ

ระดับที่ 3 มีข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน

ระดับที่ 4 มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน

ระดับที่ 5 มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน

ระดับที่ 6 มีข้อสอบทั้งหมด 101 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
ประเทศไทย ประจำปี 2020

ตารางสอบ HSK