fbpx

Image result for dalian university of technology

Dalian University of Technology

大连理工大学
Dalian

รายละเอียด

Dalian University of Technology ( DULT)มหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลจีนโดยตรงและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองต้าเหลียนประกอบด้วยหลายสาขาวิชาโดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี DULT ได้จัดตั้งSchool of International Cultural Exchanges สถาบันแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีนขึ้นมาปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 40 ประเทศมากกว่า 500 คน

คณะที่เป็นที่นิยม

วิศวกรรมศาสตร์/เศรษฐศาสตร์

รายละเอียดการศึกษาต่อปริญญาตรี/ปริญญาโท

สาขาที่เปิดสอน

บริหารธุรกิจ (BBA/MBA),engineering etc.

ระยะเวลาเรียน

ปริญญาตรี 4 ปี , ปริญญาโท 3 ปี

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ก่อน 15 มิถุนายน ของทุกปี

ภาคการศึกษา: เดือนกันยายน

หลักฐานการสมัคร

1.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภาษาอังกฤษฉบับจริง 1 ฉบับ

2.ใบจบการศึกษา Diploma ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 5 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4.สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

หมายเหตุ ปริญญาโท เพิ่มเติม

1.ยื่นจดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ฉบับ

2.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี ฉบับจริง 1 ฉบับ

3.สำหรับภาคภาษาจีน ยื่นผลคะแนน HSK ระดับ 5 (อายุไม่เกิน 2 ปี)

4.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ปริญญาตรีภาษาอังกฤษฉบับจริง 1 ฉบับ

5.ใบจบการศึกษา Diploma ปริญญาตรีภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

ค่าเล่าเรียน

ปริญญาตรี ค่าสมัคร 800 ¥

ค่าเรียน :ภาคภาษาจีน 20,500 ¥/ปี , ภาคภาษาอังกฤษ 25,500 ¥/ปี

ปริญญาโท ค่าสมัคร 800 ¥

ค่าเรียน :24,500 ¥/ปี

ที่พักและค่าใช้จ่าย

ห้องเดี่ยว : 900 ¥ /เดือน (มากกว่า 3 เดือน), 1,800 ¥ /เดือน (น้อยกว่า 3 เดือน)

ห้องคู่ : 600¥ /เดือน (มากกว่า 3 เดือน) , 1,200 ¥ /เดือน(น้อยกว่า 3 เดือน)

รายละเอียดการศึกษาภาษาจีนระยะยาว (Long-term)

หลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะยาว 1 เทอม ถึง 1 ปี ขึ้นไป ระยะเวลาในการเรียน 6 เดือนขึ้นไป ใน 1 ปีการศึกษาจะ เริ่ม

เรียน 2 ช่วงคือ เดือนกันยายน และ เดือนมีนาคม ของทุกปี หลักสูตรภาษาแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับต้น (Elementary),

ระดับกลาง (Intermediate), และระดับสูง (Advanced)

ช่วงเช้าเป็นการเรียนภาษาจีน 4 คาบ เรียนตั้งแต่ 8.10 – 12.10 น. ซึ่งเรียนในทักษะ วิชาการ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน

ช่วงบ่าย เรียนตั้งแต่ 13.00-16.00 น. เป็นวิชาเลือกเสรี ได้แก่ เขียนพู่กันจีน ตัดกระดาษจีน ศิลปะป้องกันตัว เตรียมความ

พร้อม ในการสอบวัดความรู้ภาษาจีน ทำอาหารจีน ฯลฯ (บางวิชาเรียนอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เป็นต้น

หลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะสั้น 1 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน ระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่ 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่ง

การเรียนต้องเรียนร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีนระยะยาว ผู้สมัครควรเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาจีนตามระดับที่จะเข้าเรียน

* ก่อนการเรียนจะมีการทดสอบแบ่งระดับความรู้ด้านภาษาจีน และจัดแบ่งเป็นระดับชั้นตามความเหมาะสม ของผู้เรียน ในกรณีผู้เรียนไม่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนมาก่อน ทางมหาวิทยาลัยจะให้อยู่ในระดับเริ่มต้น โดยอาจารย์ที่สอนหลักสูตรภาษาจีนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนต่างชาติ

ระยะเวลาเรียน

ระยะสั้น 1 สัปดาห์ – 3 เดือน

ระยะยาว 1 เทอม – 2 ปี

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยื่นเอกสารก่อน 15 มกราคมของทุกปี เริ่มเรียน เดือนมีนาคม ของทุกปี

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ยื่นเอกสารก่อน 15 กรกฎาคมของทุกปี เริ่มเรียน เดือนกันยายน ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1. ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2. ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 5 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

หมายเหตุ

หากยกเลิกการสมัคร ทางศูนย์ ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตร

ระยะเวลา

ค่าสมัคร

ค่าเรียน

ภาษาจีนระยะสั้น

1 เดือน

  2 เดือน

3 เดือน

400 ¥

3,000 ¥

5,000 ¥

7,000 ¥

ภาษาจีนระยะยาว

1 ปี

1 เทอม

500 ¥

16,000 ¥

8,500 ¥

เรียนซัมเมอร์

4 อาทิตย์

3 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 อาทิตย์

400 ¥

3,000 ¥

2,600 ¥

2,200 ¥

1,800 ¥

ค่าสมัครภาษาระยะสั้น 400 ¥
ค่าสมัครภาษาระยะยาว 500 ¥
ค่าหนังสือโดยประมาณ 400¥ /เทอม
ค่าตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรภาษาระยะยาว 420-600 หยวน
ค่า resident permit 400 ¥/6 เดือน 800¥/12 เดือน
ค่าประกันสุขภาพ 300¥/6 เดือน 600¥/12 เดือน
ค่ารถจากสนามบินไปมหาวิทยาลัยประมาณ 200-300 ¥

ที่พักและค่าใช้จ่าย

ห้องเดี่ยว : 900 ¥ /เดือน (มากกว่า 3 เดือน), 1,800 ¥ /เดือน (น้อยกว่า 3 เดือน)

ห้องคู่ : 600¥ /เดือน (มากกว่า 3 เดือน) , 1,200 ¥ /เดือน(น้อยกว่า 3 เดือน)