fbpx
02-678-2071 Line Line Line

Image result for Guangdong university of foreign studies

Guangdong university of foreign studies

广东外语外贸大学
Guangzhou

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งมีประวัติยาวนานมากกว่า 40 ปี มุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษา ต่างประเทศและกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยรวมสถาบันภาษาต่างประเทศกวางเจาและสถาบันการค้าต่างประเทศกวางเจาเข้าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งถึง 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ปี ค.ศ. 1997 และเมื่อวันที่ 11เมษายน ปี ค.ศ. 2006 มหาวิทยาลัยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์แด่พระองค์ท่าน เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง มีโครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของไทยหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง มีวิทยาเขต 3 วิทยาเขต พื้นที่รวมกันทั้งหมดประมาณ 900 ไร่ มีนักศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 26,000 คน เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนและการวิจัย มีชื่อเสียงด้านวิชาภาษาต่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศและการบริหารธุรกิจ เปิดสอนภาษาต่างประเทศ 12 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี ภาษาอินโดนีเซีย- มาเลเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาอิตาลีและภาษาอาหรับ สาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ (สอนด้วยภาษาอังกฤษ) ได้แก่ วิชาการค้าระหว่างประเทศ วิชาการเงินระหว่างประเทศ วิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิชาการตลาดและวิชาวารสารศาสตร์

คณะที่เป็นที่นิยม

ภาษาต่างประเทศและกิจการค้าระหว่างประเทศ

รายละเอียดการศึกษาต่อปริญญาตรี/ปริญญาโท

สาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน และ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศวิชาเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ วิชาการเงิน

หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

วิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิชาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ วิชาการตลาด วิชาการเงินและวิชาวารสารศาสตร์

หลักสูตรปริญญาโท

วิชาเศรษฐกิจโลก วิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค วิชาการค้าระหว่างประเทศ วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิชากฎหมายระหว่างประเทศ วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิชาวรรณคดีเปรียบเทียบและวรรณคดีนานาชาติ วิชาการบัญชี วิชาการบริหารธุรกิจ วิชาTeaching Chinese to Speakers of other Languages

ระยะเวลาเรียน

ปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาโท 2-3 ปี

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

หลักสูตรปริญญาตรี

ฤดูใบไม้ร่วง ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 20 สิงหาคม ของทุกปี

ฤดูใบไม้ผลิ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

หลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาจีน

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี

หลักสูตรปริญญาโท

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายนของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1. ใบแสดงผลการศึกษา Transcriptระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าภาษาอังกฤษฉบับจริง 1 ฉบับ

2. ใบจบการศึกษา Diploma ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ประทับตราวีซ่าเข้าประเทศจีน 1 ฉบับ

4. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

5. สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรภาษาจีนยื่นสำเนาผลทดสอบ HSK ระดับ 4ใหม่หรือสูงกว่า

6. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 7 ใบ

หมายเหตุ หลักสูตรปริญญาโทยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

1.หลักฐานจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ในระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริง 1 ฉบับ

3. HSK 5 6

4. หนังสือแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา (ฉบับภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ) ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรปริญญาตรี

ค่าสมัคร 600 ¥
ค่าเล่าเรียนในปีการศึกษาแรก 18,900 ¥ และปีการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป 18,400 ¥

หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

ค่าสมัคร 600 ¥
ค่าเล่าเรียนในปีการศึกษาแรก 22,580 ¥ และปีการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป 22,080 ¥

หลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาจีน

ค่าสมัคร 600 ¥
ค่าเล่าเรียนในปีการศึกษาแรก 20,500 ¥ และปีการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป 20,000 ¥

ที่พักและค่าใช้จ่าย

มีหอพักสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ราคา RMB 1,500 ต่อเดือน เป็นห้องเตียงคู่ ภายในห้องมีเครื่องโทรทัศน์ โทรศัพท์ สายอินเทอร์เน็ต ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำร้อน และมีห้องน้ำในตัว แต่ละชั้นมี เครื่องซักผ้าที่ใช้ร่วมกัน ค่าที่พัก 30 – 50 หยวนต่อเตียงต่อวัน หรือ 60-100 หยวนต่อห้องต่อวัน

รายละเอียดการศึกษาภาษาจีนระยะยาว (Long-term)

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ

คณะภาษาจีนสำหรับชาวต่างประเทศรับผิดชอบ การรับนักศึกษาชาติต่างชาติเข้าเรียน จัดการเรียนการสอนและการบริการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่อาจารย์และนักศึกษา จนถึงปัจจุบันนี้ ได้อบรมนักศึกษาชาวต่างชาติที่มาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 50 ประเทศแล้วไม่น้อยกว่า 4000 คน

  • ระยะเวลาการเรียนสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษา และรับสมัครนักศึกษาตลอดทั้งปี
  • การสอนจัดเป็นกลุ่ม ตามระดับความรู้และประสบการณ์ทางภาษาจีนของผู้เรียน
  • อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ
  • มีการเปิดสอนภาษาจีนธุรกิจ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่จะประกอบธุรกิจ
  • จัด “งานภาษาจีน” อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างประเทศและนักศึกษาจีนที่เรียนวิชาเอกภาษาต่างประเทศ ได้มี
  • โอกาสพบปะแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
  • จัดทัศนศึกษา และดูงานเมืองธุรกิจต่าง ๆ และฝึกงานในบริษัทที่มีชื่อเสียง

ระยะเวลาเรียน

ระยะสั้น 1-3 เดือน

ระยะยาว 1 เทอม – 2 ปี

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยื่นเอกสารก่อนสิ้นเดือนมกราคม เริ่มเรียน เดือนมีนาคม ของทุกปี

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ยื่นเอกสารก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน เริ่มเรียน เดือนกันยายน ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2.ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 5 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4.สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

หมายเหตุ

หากยกเลิกการสมัคร ทางศูนย์ ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตร

ระยะเวลาเรียน

ค่าสมัคร

ค่าเรียน

ภาษาจีนระยะสั้น

1 เดือน

300หยวน

2600 หยวน

2 เดือน

500 หยวน

4700 หยวน

ภาษาจีนระยะยาว

1 เทอม

500 หยวน

8600 หยวน

1 ปี

500 หยวน

17200 หยวน

ที่พักและค่าใช้จ่าย

ชื่อหอพัก

ประเภทห้องพัก

ราคา

วิทยาเขตเหนือ

ห้องคู่35 หยวน/คน/วัน
4800 
หยวน/คน/เทอม
ห้องเดี่ยว

วิทยาเขตใต้

มีหอพักห้องคู่1500 – 6800