fbpx
02-678-2071 Line Line Line

Image result for harbin institute of technology

Harbin Institute of Technology

哈尔滨工业大学
Harbin

รายละเอียด

ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1920 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และงานวิจัยเป็นหลัก และยังเป็นมหาวิทยาลัยของจีนที่มีชื่อเสียงทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกด้วย ปัจจุบัน HIT เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับที่เก้าของประเทศจีนที่เน้นการสร้างและการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 HIT มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์มากกว่า 3,000 คน อาจารย์ระดับปริญญาเอกอีกกว่า 500 คน มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกว่า 55,500 คน และนักเรียนต่างชาติที่มีจำนวนมากกว่า 1,000 คน ขณะนี้ HIT มีบัณฑิตวิทยาลัยที่วิทยาเขตเสิ่นเจิ้น และวิทยาเขตเวยไห่ ซึ่งมีหลักสูตรรวมกันโดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 68 สาขาวิชา ปริญญาโท 138 สาขาวิชา และปริญญาเอก 78 สาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีศูนย์วิจัยสำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาเอกถึง 18 แห่ง และศูนย์ปฏิบัติการอีก 1 แห่ง มากไปกว่านั้นทางมหาวิทยาลัยยังเปิดสอนในสาขาวิชาหลักของประเทศ 18 สาขา เพรียบพร้อมด้วยห้องทดลองระดับประเทศอีก 22 แห่ง

HIT ยึดมั่นในคติที่ว่า “เข้มงวดในคุณภาพ สร้างความรู้ความสามารถให้นักศึกษา ” เพรียบพร้อมด้วยคณาจารย์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถและผลงานการวิจัยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในฐานะที่ HIT เป็นมหาวิทยาลัยหลักของประเทศ รัฐบาลจีนและทางมหาวิทยาลัยได้มอบทุนรัฐบาลและทุน HIT ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถและมีระดับผลการเรียนดี
Harbin institute of technology ตั้งอยู่ในเมืองฮาร์บิน ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจีน ฮาร์บินเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทุกสารทิศ โดยเฉพาะงานเทศกาลโคมแกะสลักน้ำแข็งอันเลื่องชื่อ

คณะที่เป็นที่นิยม

วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และงานวิจัย

รายละเอียดการศึกษาต่อปริญญาตรี/ปริญญาโท

สาขาที่เปิดสอน

ภาษาจีน , บริหารธุรกิจ ,Financial Management, Marketing, and Human Resources Management, วิศวะกรรมศาสตร์ ฯลฯ

ระยะเวลาเรียน

ปริญญาตรี 4 ปี , ปริญญาโท 3 ปี

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ภาคภาษาจีน

ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ: 30 มิถุนายน
ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง: 20 ธันวาคม

ภาคภาษาอังกฤษ

เทอมฤดูใบไม้ร่วง: ปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน – กลางเดือนมกราคม

เทอมฤดูใบไม้ผลิ: ปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคม – กลางเดือนกรกฎาคม

หลักฐานการสมัคร

1.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษฉบับจริง 1 ฉบับ

2.ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 5 ใบ (พื้นหลังสีขาว)

4.สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

5.ผลสอบ TOEFL 86 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS  6 ขึ้นไป (ภาค inter)

หมายเหตุ

**ปริญญาตรี ภาคภาษาจีน ยื่นผลสอบ HSK ระดับ 4ขึ้นไป

**ปริญญาโท ยื่นจดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ฉบับ,ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี ฉบับจริง 1 ฉบับ

** ผู้สมัครต้องมีอายุต่ำกว่า 35 ปี

ค่าเล่าเรียน

ปริญญาตรี ค่าสมัคร 400 ¥

ภาคภาษาจีน : 20,000 ¥/ปี ภาคภาษาอังกฤษ :26,000 ¥/ปี

ปริญญาโท

ภาคภาษาจีน : 28,000 ¥/ปี ภาคภาษาอังกฤษ :34,000¥/ปี

ที่พักและค่าใช้จ่าย

600 หยวน/เตียง/เดือน (ไม่รวมค่าไฟ)

หมายเหตุ: ภายในห้องพักมีโทรทัศน์ โทรศัพท์ ช่องเสียบสายแลน ห้องครัว ห้องน้ำพร้อมน้ำอุ่นบริการ24 ชั่วโมง เป็นต้น

รายละเอียดการศึกษาภาษาจีนระยะยาว (Long-term)

หลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตร

ระยะเวลา

ภาษาระยะสั้น winter program

1 เดือน

ภาษาระยะยาว

1 เทอม

ภาษาระยะยาว

1 ปี

หลักสูตรเตรียมเข้าปริญญา

1 เทอม

หลักสูตรเตรียมเข้าปริญญา

1 ปี

ระยะเวลาเรียน

ระยะสั้น 1-3 เดือน

ระยะยาว 1 เทอม – 2 ปี

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยื่นเอกสารก่อนสิ้นเดือนมกราคม เริ่มเรียน เดือนมีนาคม ของทุกปี

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ยื่นเอกสารก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน เริ่มเรียน เดือนกันยายน ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1. ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2. ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 5 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

หมายเหตุ

หากยกเลิกการสมัคร ทางศูนย์ ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตร

ระยะเวลา

ค่าเรียน

ภาษาระยะสั้น winter program

1 เดือน

2,800หยวน/เดือน

ภาษาระยะยาว

1 เทอม

7,300หยวน/ปี

ภาษาระยะยาว

1 ปี

14,600หยวน/ปี

หลักสูตรเตรียมเข้าปริญญา

1 เทอม

10,000หยวน/ปี

หลักสูตรเตรียมเข้าปริญญา

1 ปี

18,000หยวน/ปี

ค่าสมัครภาษา 400 ¥
ค่าหนังสือโดยประมาณ 400¥ /เทอม
ค่าตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรภาษาระยะยาว 420 หยวน
ค่าresident permit 400 ¥
ค่าเปลี่ยน ต่อวีซ่าประมาณ 200 ¥
ค่าประกันสุขภาพ 300¥/6 เดือน 600¥/12 เดือน
ค่ารถจากสนามบินไปมหาวิทยาลัยประมาณ 200-300 ¥
ค่าอินเตอร์เน็ต 30 หยวน/เดือน

ที่พักและค่าใช้จ่าย

ห้องคู่ 600 หยวน/เตียง/เดือน (ไม่รวมค่าไฟ)

ห้องเดี่ยว 600 หยวน/เตียง/เดือน (ไม่รวมค่าไฟ)

หมายเหตุ: ภายในห้องพักมีโทรทัศน์ โทรศัพท์ ช่องเสียบสายแลน ห้องครัว ห้องน้ำพร้อมน้ำอุ่นบริการ24 ชั่วโมง เป็นต้น