fbpx
02-678-2071 Line Line Line

Jinan University

暨南大学
Guangzhou

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยจี้หนาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1906 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนที่สังกัดสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 100 แห่งที่ได้รับความสำคัญในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 สถาบันภาษาจีนมหาวิทยาลัยจี้หนานจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1953 และรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยจี้หนานเมื่อปี ค.ศ. 1993 เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นวิชาการศึกษาภาษาจีน วัฒนธรรมจีนและชั้นเตรียมอุดมศึกษาสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ปัจจุบันนี้ทางสถาบันเป็น “ศูนย์กลางการศึกษาภาษาจีน” เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาจีนและวิชาการศึกษาภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีศักยภาพสูงที่สุดในภาคใต้ของประเทศจีน

มหาวิทยาลัยจี้หนานมุ่งเน้นการทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาภาษาจีนในต่างประเทศ โดยเปิดการเรียนระบบทางไกล (ผ่านทางไปรษณีย์) คณะศึกษาศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ภาษาจีน โดยในปี 2002 เริ่มขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย ดำเนินการสอนคณะภาษาจีนสำหรับต่างชาติ(สาขาบุคลากรครูภาษาจีน) , คณะศึกษาศาสตร์ , หลักสูตรการสอนทางไกล(ผ่านทางไปรษณีย์) ในระดับปริญญาตรี และต่อมาในปี 2007 ได้เปิดการเรียนระบบทางไกล คณะศึกษาศาสตร์ , คณะอักษรศาสตร์ ขึ้นในประเทศไทย

คณะที่เป็นที่นิยม

หลักสูตรปริญญาตรี สอนเป็นภาษาอังกฤษ

สาขา Accounting บัญชี
(ภาควิชาภาษาอังกฤษ)

Program Overview

Teaching Objectives
Students trained under this program will study mainly the basic theory and knowledge in the field of accounting, auditing and business administration and get trained in the basic skills in accounting and auditing. They are expected to have reasonable strong ability to analyze and solve problems in accounting and auditing field.

Major Courses
Finance (National Key Discipline), Money and Banking (Provincial Quality Courses), Management Science, Micro-economics, Macro-economics, Information Management System, Statistics, Accounting, Financial Management, Marketing, Economic Law, Financial Accounting, Cost Accounting, Management Accounting and Auditing. 

Internship and Career
They will be qualified upon graduation for auditing jobs in certified accountant offices both at home and abroad as C.P.A. as well as for careers in commercial enterprises as accountant and financial affairs executive. 

เศรษฐศาสตร์

 • เศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐกิจระหว่างประเทศและการค้า*
 • การเงินการคลัง
 • เงินทุน
 • สถิติ*

กฎหมาย

 • กฎหมาย
 • การเมืองระหว่างประเทศ
 • ทรัพย์สินทางปัญญา

วรรณกรรม

 • ภาษาจีนและวรรณคดี

 • ภาษาจีน

 • การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ

 • วรรณกรรมละครภาพยนตร์และโทรทัศน์

 • ศิลปกรรม

 • แอนิเมชั่น

 • ภาษาอังกฤษ

 • ญี่ปุ่น

 • วารสารศาสตร์

 • วารสารศาสตร์โทรทัศน์และวิทยุ

 • การโฆษณา

ประวัติศาสตร์

 • ประวัติศาสตร์

การจัดการ

 • การจัดการธุรกิจ
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • บัญชี (Accounting)*
 • การจัดการด้านการเงิน
 • บริหารการจัดการ*
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การตลาด
 • E-Commerce
 • การจัดการข้อมูลและระบบ

วิศวกรรม

 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
 • วิศวกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมการสื่อสาร
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • วิศวกรรมสารสนเทศ
 • สถาปัตยกรรม
 • วิศวกรรมโยธา
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • อาหารวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
 • คุณภาพอาหารและความปลอดภัย*
 • วิศวกรรมบรรจุภัณฑ์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์

การแพทย์

 • การแพทย์
 • คลินิกเวชกรรม*
 • Stomatology
 • พยาบาล
 • Acupuncutre & Moxibustion
 • นวด
 • ยา
 • การแพทย์แผน​​จีน

* มีเปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ

สาขา Accounting บัญชี
(ภาควิชาภาษาอังกฤษ)

Program Overview

Teaching Objectives
Students trained under this program will study mainly the basic theory and knowledge in the field of accounting, auditing and business administration and get trained in the basic skills in accounting and auditing. They are expected to have reasonable strong ability to analyze and solve problems in accounting and auditing field.

Major Courses
Finance (National Key Discipline), Money and Banking (Provincial Quality Courses), Management Science, Micro-economics, Macro-economics, Information Management System, Statistics, Accounting, Financial Management, Marketing, Economic Law, Financial Accounting, Cost Accounting, Management Accounting and Auditing. 

Internship and Career
They will be qualified upon graduation for auditing jobs in certified accountant offices both at home and abroad as C.P.A. as well as for careers in commercial enterprises as accountant and financial affairs executive. 

เศรษฐศาสตร์

 • เศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐกิจระหว่างประเทศและการค้า*
 • การเงินการคลัง
 • เงินทุน
 • สถิติ*

กฎหมาย

 • กฎหมาย
 • การเมืองระหว่างประเทศ
 • ทรัพย์สินทางปัญญา

วรรณกรรม

 • ภาษาจีนและวรรณคดี

 • ภาษาจีน

 • การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ

 • วรรณกรรมละครภาพยนตร์และโทรทัศน์

 • ศิลปกรรม

 • แอนิเมชั่น

 • ภาษาอังกฤษ

 • ญี่ปุ่น

 • วารสารศาสตร์

 • วารสารศาสตร์โทรทัศน์และวิทยุ

 • การโฆษณา

ประวัติศาสตร์

 • ประวัติศาสตร์

การจัดการ

 • การจัดการธุรกิจ
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • บัญชี (Accounting)*
 • การจัดการด้านการเงิน
 • บริหารการจัดการ*
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การตลาด
 • E-Commerce
 • การจัดการข้อมูลและระบบ

วิศวกรรม

 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
 • วิศวกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมการสื่อสาร
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • วิศวกรรมสารสนเทศ
 • สถาปัตยกรรม
 • วิศวกรรมโยธา
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • อาหารวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
 • คุณภาพอาหารและความปลอดภัย*
 • วิศวกรรมบรรจุภัณฑ์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์

การแพทย์

 • การแพทย์
 • คลินิกเวชกรรม*
 • Stomatology
 • พยาบาล
 • Acupuncutre & Moxibustion
 • นวด
 • ยา
 • การแพทย์แผน​​จีน

* มีเปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ

รายละเอียดการศึกษาต่อปริญญาตรี/ปริญญาโท

สาขาที่เปิดสอน

บริหารธุรกิจ ,Accounting (CGA), Finance

ระยะเวลาเรียน

ปริญญาตรี 4 ปี

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง : 1 July

หลักฐานการสมัคร

1. ใบแสดงผลการศึกษา Transcript จากโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาษาอังกฤษฉบับจริง 1 ฉบับ

2. ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายขนาดเท่าใน passport 1 ใบ

4. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

5. จดหมายรับรองจากทางสถานทูตจีน จากทางโรงเรียน หรืออาจารย์

หมายเหตุ

**ปริญญาตรี ภาคภาษาจีน ยื่นผลสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป

**ปริญญาโท ยื่นจดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ฉบับ,ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี ฉบับจริง 1 ฉบับ

ค่าเล่าเรียน

ปริญญาตรี ค่าสมัคร 500 หยวน

ภาคภาษาจีน : 18,700 ¥/ปี

ภาคภาษาอังกฤษ : Accounting (CGA) :28,000¥/ปีInternational Economics and Trade (IET) , Finance (FIN) :24,000 ¥/ปี

ปริญญาโท ค่าสมัคร 500 หยวน

ภาคภาษาอังกฤษ :34,000 ¥/ปี

ที่พักและค่าใช้จ่าย

Building

Type

Fees (RMB)

Zhong’ai Building and Xinyi Building

Single room

Small Double Room

6,200Yuan/semester/person

3,000Yuan/Semester/person

Du’xing Building and Jing’shen Building

Large Double room

Four People room

4,900Yuan/semester/person

3,000Yuan/semester/person

หมายเหตุ :

1. โปรแกรมอบรมระยะสั้นจะคิดอัตราค่าที่พักเป็นวันห้องชุดสำหรับพักคนเดียวราคา 50 หยวน / วันห้องชุดสำหรับพักสองคนราคา 35 หยวน / วัน / คน

2. สำหรับค่าครองชีพนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบเองค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 20 หยวนภายในสถาบันจะมีร้านอาหารจีนและร้านอาหารฝรั่งนักศึกษาสามารถเลือกทานได้ตามใจชอบ

รายละเอียดการศึกษาภาษาจีนระยะยาว (Long-term)

สาขาที่เปิดสอน

หลักสูตร

ระยะเวลาเรียน

หลักสูตรภาษาระยะยาว สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

ภาษาจีนระดับต้น ภาษาจีนระดับกลางและภาษาภาษาจีนระดับสูง

1 เทอม

จีนธุรกิจ

1 เทอม

กวางตุ้ง

1 เทอม

หลักสูตร ฤดูร้อน / ฤดูหนาว

ต่อสัปดาห์

ภาษาจีนระยะสั้น

ต่อสัปดาห์

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยื่นเอกสารก่อนสิ้นเดือนมกราคม เริ่มเรียน เดือนมีนาคม ของทุกปี

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ยื่นเอกสารก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน เริ่มเรียน เดือนกันยายน ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2.ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 5 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4.สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

หมายเหตุ

หากยกเลิกการสมัคร ทางศูนย์ ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตร

ระยะเวลาเรียน

ค่าสมัคร

ค่าเรียน

หลักสูตรภาษาระยะยาว สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

500 หยวน

ราคาแตกต่างกันไปตามระดับ

ภาษาจีนระดับต้น ภาษาจีนระดับกลางและภาษาภาษาจีนระดับสูง

1 เทอม

500 หยวน

8850 หยวน /เทอม

จีนธุรกิจ

1 เทอม

500 หยวน

8850 หยวน /เทอม

กวางตุ้ง

1 เทอม

500 หยวน

8850 หยวน /เทอม

หลักสูตร ฤดูร้อน / ฤดูหนาว

ต่อสัปดาห์

350 หยวน

800 หยวน / สัปดาห์

ภาษาจีนระยะสั้น

ต่อสัปดาห์

350 หยวน

800 หยวน / สัปดาห์

ที่พักและค่าใช้จ่าย

Building

Type

Fees (RMB)

Zhong’ai Building and Xinyi Building

Single room

Small Double Room

6,200Yuan/semester/person

3,000Yuan/Semester/person

Du’xing Building and Jing’shen Building

Large Double room

Four People room

4,900Yuan/semester/person

3,000Yuan/semester/person

หมายเหตุ :

1. โปรแกรมอบรมระยะสั้นจะคิดอัตราค่าที่พักเป็นวันห้องชุดสำหรับพักคนเดียวราคา 50 หยวน / วันห้องชุดสำหรับพักสองคนราคา 35 หยวน / วัน / คน

2. สำหรับค่าครองชีพนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบเองค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 20 หยวนภายในสถาบันจะมีร้านอาหารจีนและร้านอาหารฝรั่งนักศึกษาสามารถเลือกทานได้ตามใจชอบ