fbpx

Image result for Shanghai jiaotong university

Shanghai Jiao Tong University

上海交通大学
Shanghai

หลักสูตรภาษาจีน

Shanghai Jiao Tong University (SJTU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1896 มีชื่อเสียงในด้านการสื่อสาร อิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่เขต Xu Jia Huiซึ่งเป็นเขตที่มีการคมนาคม สะดวก อยู่ใจกลางย่ายการค้าของเมืองเซี่ยงไฮ้ มีรถไฟฟ้าใต้ดิน รถประจำทางหลายสายผ่าน สามารถเดินทางเข้าไปในตัวเมืองได้สะดวก ในปี 2007 Shanghai Jiao Tong University ได้ถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัย 100 อันดับแรกที่ดีที่สุดในเอเชีย

School of International Education of SJTU เป็นศูนย์สอนภาษาจีนกลางสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 1000 คน และมากกว่า 40 ประเทศ เปิดในหลายหลักสูตรด้วยกัน ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในปี 2002 School of International Education of SJTU ได้จัดให้เป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีนกลาง ( HSK ) ในแต่ละปีจัดให้มีการสอบ 5 ครั้งด้วยกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตรภาษาภาคฤดูร้อน

Main courses มีผู้เรียนโดยประมาณ 20 คน
Business Chinese เป็นการเรียนรู้ภาษาในทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในการใช้ชีวิตประจำวัน และสูงกว่าการใช้ชีวิตประจำวัน
Intensive Chinese เป็นการเรียนรู้ภาษาในทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในการใช้ชีวิตประจำวัน
​Elective courses วิชาเลือก มีการเขียนผู้กันจีน และการวาดภาพ
หมายเหตุ สำหรับหลักสูตรภาษาภาคฤดูร้อน สมัครได้ตั้งแต่ ต้นเดือนมีนาคม –ปลายเดือน พฤษภาคม ของทุกปี เริ่มเรียน 4 สัปดาห์ : กรกฎาคม –สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม

หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว เป็นหลักสูตรตั้งแต่ 1 เทอม – 3 ปี

ระยะเวลาเรียน

ระยะสั้น น้อยกว่า 6 เดือน

ระยะยาว มากกว่า 6 เดือน

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยื่นเอกสารก่อนวันที่ 10 ธันวาคม เริ่มเรียน เดือนมีนาคม ของทุกปี

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ยื่นเอกสารก่อนวันที่ 10 มิถุนายน เริ่มเรียน เดือนกันยายน ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1. ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2. ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 5 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

หมายเหตุ

หากยกเลิกการสมัคร ทางศูนย์ ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

ค่าเรียน

หลักสูตร

ระยะเวลาเรียน

ค่าเรียน

หลักสูตรภาษาภาคฤดูร้อน

4 สัปดาห์

3850 หยวน/4 สัปดาห์

5 สัปดาห์

4700 หยวน/5 สัปดาห์

6 สัปดาห์

5550 หยวน/6 สัปดาห์

8 สัปดาห์

7250 หยวน/8 สัปดาห์

หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว

1 เทอม

1 ปี

9100 หยวน/เทอม

18,200 หยวน/ปี

ค่าสมัครภาษาระยะสั้น 160 ¥
ค่าสมัครภาษาระยะยาว 400 ¥
ค่าหนังสือโดยประมาณ 400¥ /เทอม
ค่าตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรภาษาระยะยาว 420¥
ค่าresident permit 400 ¥
ค่าเปลี่ยน ต่อวีซ่าประมาณ 200 ¥
ค่าประกันสุขภาพ 120 ¥/1 เดือน 300¥/6 เดือน 600¥/12 เดือน
ค่ารถจากสนามบินไปมหาวิทยาลัย 200-300 ¥

ค่าที่พัก

ชื่อห้องพัก

พักระยะสั้น (น้อยกว่า 80 วัน)

สิ่งอำนวยความสะดวก

LianXingBuilding

120 หยวน/คน/วัน

มีห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ตู้เย็น และ อินเตอร์เน็ต

Building 9

ห้องเดี่ยว 130 หยวน/คน/วัน

ห้องน้ำส่วนร่วม เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ตู้เย็น และ อินเตอร์เน็ต

ห้องคู่ 65 หยวน/คน/วัน

การจองห้องพัก นักเรียนควรจองหลังจากที่ได้รับใบตอบรับแล้ว ค่าหอพักชำระในวันลงทะเบียน 7 กรกฎาคม ก่อนเริ่มเรียนหลักสูตรภาษาจีนภาคฤดูร้อน

สำหรับหลักสูตรภาษาระยะยาว ไม่มีห้องพักภายในมหาวิทยาลัย