fbpx
02-678-2071 Line Line Line

Related image

Shanghai Normal University

上海外国语大学
Shanghai

รายละเอียด

Shanghai Normal University ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1954 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของนครเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน การเดินทางสะดวกสบาย เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นผลิตบุคคลากรด้านครูโดยเฉพาะ จึงมีประสบการณ์ความพร้อมในด้านการสอนภาษา และมีคณะต่างๆ ภาควิชาปรัญชา , เศรษฐศาสตร์ , วรรณคดี , ประวัติศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , เกษตรศาสตร์ , บริหารธุรกิจ ยังมีศูนย์อบรมพัฒนาบุคคลากร และ แผนกภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ศูนย์ศึกษาวิจัยทางด้านภาษาจีนที่ควบคุมโดยคณะกรรมการศึกษาแห่งประเทศจีน เป็นต้น มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,270,000 ตารางเมตร

รายละเอียดการศึกษาต่อปริญญาตรี/ปริญญาโท

สาขาที่เปิดสอน

BA (Chinese Taught) in Major of Chinese / Administrative Management / Advertisement / Computer Science and Technology / Economics / Financial Management etc.

มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรเสริม เป็นวิชาเลือกสำหรับเรียนช่วงบ่าย เช่น การสำรวจสังคม กิจกรรมกีฬา ร้องเพลงจีน ประกวดพูดภาษาจีน ประกวดเขียนบทความภาษาจีน วิชาดนตรีจีน เช่น เอ้อหู เขียนพู่กันจีน มวยไทเก็ก ฯลฯ
และจัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับนักศึกษาจีน เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน ฯลฯ

สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุด , อินเทอร์เน็ต , คอมพิวเตอร์ , สนามกีฬา , โรงพยาบาล , โรงอาหาร , รอบๆ มหาวิทยาลัยมีร้านค้า , ร้านอาหาร เป็นต้น

ection) ), MA Program in International Relation(IR),MA Program in Global Media & Public Communication (GMPC)

ระยะเวลาเรียน

ปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาโท 3 ปี

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ก่อน 20 กรกฎาคม ของทุกปี ภาคการศึกษา: เดือนกันยายนกปี

หลักฐานการสมัคร

1.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษฉบับจริง 1 ฉบับ

2.ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 5 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4.สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

5.ผลสอบ HSK ระดับ 3 ขึ้นไป

หมายเหตุ

**ปริญญาโท ยื่นจดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ฉบับ,ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี ฉบับจริง 1 ฉบับ, HSK ระดับ 6

ค่าเล่าเรียน

ปริญญาตรี

ค่าสมัคร 420 ¥
ภาคภาษาจีน ค่าเรียน :19,800¥/ปี

ปริญญาโท

ค่าเรียน :23,000¥/ปี

ที่พักและค่าใช้จ่าย

 

อาคารประเภทที่พักราคาที่พักต่อวันต่อห้อง
Xue Si Yuan (Foreign Expert’s Building)ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว แอร์กลาง100 หยวน
ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว แอร์ส่วนตัว83 หยวน
ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว แอร์75 หยวน
Wai Bin Lou (Foreign Guest  House) ชั้น 1-4 ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว แอร์100  หยวน
Guo Jiao (International Education Exchange Center)(อยู่นอกมหาวิทยาลัย)ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว แอร์กลาง130 หยวน
ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว แอร์110  หยวน

– ราคาที่แจ้งนี้เป็นราคาสำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าที่พักมากกว่า 3 เดือน
– ภายในที่พักประกอบด้วย เตียง โต๊ะ เก้าอี้ โทรทัศน์ โทรศัพท์
– ภายในอาคารที่พักมีสาธารณูปโภคส่วนรวม เช่น ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม
– ราคาห้องพักห้องคู่ในหอพักระยะสั้น 140 หยวน/คน/วัน

รายละเอียดการศึกษาภาษาจีนระยะยาว (Long-term)

สาขาที่เปิดสอน

1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว 1 ปี

แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์ ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน – มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม – กรกฎาคม การจัดชั้นเรียน

หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น – กลาง – สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ จำนวน 20 คาบ / สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก๊ก ฯลฯ

2. หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ | Chinese for Business

เน้นส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อพัฒนาความรู้ภาษาจีนและความรู้ทางธุรกิจ ภาษาจีนธุรกิจมีทั้ง ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง

– ในหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมดูงานประมาณ 3-5 วัน ในเมืองเซี่ยงไฮ้
– จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาจีน

ธุรกิจระดับต้นผลการสอบ HSK ระดับ 3 หรือรู้คำศัพท์ 2,000 คำขึ้นไป
ธุรกิจระดับกลางผลการสอบ HSK ระดับ 5 หรือรู้คำศัพท์ 4,000 คำขึ้นไป
ธุรกิจระดับสูงผลการสอบ HSK ระดับ 7 หรือรู้คำศัพท์ 6,000 คำขึ้นไป

3. หลักสูตรเร่งรัดภาษาจีน l Intensive Chinese Program

เน้นการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน นักเรียนส่วนมากจะสามารถสอบ HSK ได้ระดับ 3 ใน 1 เทอม และสอบ HSK ได้ระดับ 6 ใน 1 ปี
ลักษณะการเรียน การจัดชั้นเรียน:
– นักเรียนประมาณ 8-10 คน / ห้อง
– มีอาจารย์ช่วยดูแลการเตรียมสอบ HSK
– มีการรวมชั้นของการสอน และ หลักสูตรกิจกรรมพิเศษของสถาบัน
– มีทัศนศึกษา
– กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนจีน

ชั่วโมงการเรียน: 30 คาบ / สัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 8:40 – 11:50 น. และ 13:30 – 15:00 น.
ช่วงบ่ายเรียน 15:20 – 16:40 น. ( ทุกวันจันทร์ , พุธ , พฤหัสบดี )
ทางมหาวิทยาลัยจะมอบใบประกาศนียบัตรให้ ในกรณีที่สอบได้เกิน 30 หน่วยขึ้นไป

ระยะเวลาเรียน

ระยะยาว มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

ระยะยาว มากกว่า 6 เดือน

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยื่นเอกสารก่อนวันที่ 10 มกราคม เริ่มเรียน เดือนมีนาคม ของทุกปี

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ยื่นเอกสารก่อนวันที่ 25 กรกฎาคม เริ่มเรียน เดือนกันยายน ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1. ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2. ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 5 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

หมายเหตุ

หากยกเลิกการสมัคร ทางศูนย์ ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตร

ระยะเวลา

ค่าสมัคร

ค่าเรียน

หลักสูตรระยะสั้น

6 สัปดาห์

400 หยวน

5,000 หยวน

หลักสูตร General Chinese Program

1 เทอม

    450 หยวน

9,000หยวน/เทอม

1 ปี

18,000 หยวน/ปี

หลักสูตร Intensive Chinese Program

1 เทอม

17,000 หยวน/เทอม

หลักสูตร Business Chinese Program

1 เทอม

9,000 หยวน/เทอม

1 ปี

18,000 หยวน/ปี

ที่พักและค่าใช้จ่าย

 

อาคาร

ประเภทที่พัก

ราคาที่พักต่อวันต่อห้อง

Xue Si Yuan (Foreign Expert’s Building)

ห้องเดี่ยวB ห้องน้ำส่วนตัว แอร์กลาง

75 หยวน

ห้องเดี่ยวA ห้องน้ำส่วนตัว แอร์ส่วนตัว

83 หยวน

ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว แอร์

50 หยวน

Wai Bin Lou (Foreign Guest  House) 

ชั้น 1-4 ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว แอร์

50 หยวน

ชั้น 5-6 ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว แอร์

83 หยวน

Guo Jiao (International Education Exchange Center)
(อยู่นอกมหาวิทยาลัย)

ห้องเดี่ยวA ห้องน้ำส่วนตัว แอร์กลาง

90 หยวน

ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว แอร์

65 หยวน

– ราคาที่แจ้งนี้เป็นราคาสำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าที่พักมากกว่า 3 เดือน
– ภายในที่พักประกอบด้วย เตียง โต๊ะ เก้าอี้ โทรทัศน์ โทรศัพท์
– ภายในอาคารที่พักมีสาธารณูปโภคส่วนรวม เช่น ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม
– ราคาห้องพักห้องคู่ในหอพักระยะสั้น 140 หยวน/คน/วัน