fbpx

Image result for south china normal university

South China Normal University

华南师范大学
Guangzhou

รายละเอียด

South China Normal University ตั้งอยู่มณฑลกวางตง (Guangdong) หรือที่คนไทยเรียกกันทั่วไปว่ามณฑลกวางตุ้งนั่นเอง เมืองกวางเจา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของดินแดงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ Peal ที่ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเมืองของจีนที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดรายได้มวลรวมประชากรของกวางเจาในปี ค.ศ. 2003 อยู่ในระดับสูงสุดในความเป็นจริงแล้วกวางเจาเป็นเมืองที่มีความสำคัญในด้านธุรกิจ การเงิน การติดต่อสื่อสาร อีกทั้งกวางเจายังได้รับให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Chinese Export Commodities Fair หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในนาม Guangzhou Fair งานนี้จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม South China Normal University ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1933 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติและประสบการณ์การสอนภาษาต่างชาติอันยาวนานและยังได้รับประกาศอย่างเป็นทางการว่า เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จากคณะกรรมการการศึกษาของประเทศจีนในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติจาก 50 ประเทศทั่วโลก ลงทะเบียนเข้าศึกษากับทางมหาวิทยาลัย เช่น ญี่ปุ่น ไทย เกาหลี อินโดนีเซีย รัสเซีย อเมริกา อังกฤษ อินเดีย ฯลฯ

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตบุคลากรทางด้านวิชาชีพครูแห่งมณฑลกวางเจา
  • วิชา Chinese for Business พาไปชมการดำเนินงานของบริษัทที่มีชื่อเสียง รวมไปถึงงาน Canton Fair
  • ปริญญาตรี Chinese Language และ International Economics and Trade ไม่ต้องมีผล HSK
  • แหล่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่มีการเดินทางสะดวกสบาย มีสถานีรถไฟใต้ดินใกล้มหาวิทยาลัย

รายละเอียดการศึกษาภาษาจีนระยะยาว (Long-term)

หลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ระยะยาว
ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และเทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนจะแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง รวม 6 ระดับชั้น ซึ่งรวมตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย โดยจะมีการสอบวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ระยะสั้น
เป็นหลักสูตรที่เรียนแทรกร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว สมัครเรียนได้ตั้งแต่1-3เดือน และผู้สมัครควรเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาจีน

ระยะเวลาเรียน

ระยะสั้น 1-3 เดือน

ระยะยาว 1 เทอม – 2 ปี

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยื่นเอกสารก่อนสิ้นเดือนธันวาคม เริ่มเรียน เดือนมีนาคม ของทุกปี

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ยื่นเอกสารก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน เริ่มเรียน เดือนกันยายน ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2. ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 5 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

หมายเหตุ

หากยกเลิกการสมัคร ทางศูนย์ ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรระยะสั้น

1 เดือน: 3,000 หยวน / 1 เดือน
2 เดือน: 5,500 หยวน / 2 เดือน
3 เดือน: 7,300 หยวน / 3 เดือน

หลักสูตรระยะยาว

1 เทอม: 8,600 หยวน / เทอม
1 ปี: 16,300 หยวน / ปี

หลักสูตรกวางตุ้ง

1 เทอม: 8,600 หยวน / เทอม

หลักสูตรภาษาจีนปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติ

1 ปี: 16,600 หยวน / ปี

ค่าสมัคร 450 ¥ ค่าตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรภาษาระยะยาว 420 หยวน
ค่า Resident permit 400 ¥
ค่าเปลี่ยน ต่อวีซ่าประมาณ 200 ¥
ค่าประกันสุขภาพ 300¥/6 เดือน 600¥/12 เดือน
ค่ารถจากสนามบินไปมหาวิทยาลัยประมาณ 200-300 ¥
ค่าหนังสือโดยประมาณ 200¥ /เทอม

ที่พักและค่าใช้จ่าย

  ห้องพักราคา
International Students Housing ห้องพัก (แบบเดี่ยว) 2,000 หยวนต่อเดือน
International Students Housing ห้องพัก (แบบคู่)1,050 หยวนต่อเดือน
Tao Bei ห้องพัก (แบบคู่)900 หยวนต่อเดือน
Tao Bei ห้องพัก (แบบสี่คน)450 หยวนต่อเดือน
Xing He Lou : ห้องพัก (แบบคู่)3,200 หยวนต่อปี
Xing He Lou : ห้องพัก (แบบสี่)1,600 หยวนต่อปี
Xing He Lou : ห้องพัก (แบบสี่)900 หยวนต่อเดือน