fbpx

Image result for South China University of Technology

South China University of Technology

华南理工大学
Guangzhou

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเซ้าทไชน่าก่อตั้งในปี ค.ศ. 1952 ในชื่อ The South China Institute of Technology เกิดจากการควบรวมกันของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 12 แห่งจาก 5 มณฑลในภาคกลางและภาคใต้ของจีน ในป ค.ศ.1960 มหาวิทยาลัยเซ้าทไชน่าได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญของจีนและได้รับการอนุมัติจาก The State Council เป็นมหาวิทยาลัยแรกให้เปิดสอนในระดับปริญญาโทและเอก ในป ค.ศ.1995 มหาวิทยาลัยเซ้าทไชน่าได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับชาติตามโครงการ Project 211 และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับกาจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในสาขาการศึกษาระดับปริญญาตรีของจีน และในปีเดียวกันมหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงเทคโนโลยีและกระทรวงศึกษาธิการจนให้ก่อตั้งอุทยานวิทยา-ศาสตร์แห่งชาติ นอกจากนี้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซ้าทไชน่าได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 20 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเซ้าทไชน่าตั้งอยู่ที่เมืองกวางโจวซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑล กวางตุ้ง มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน ในปัจจุบันกวางโจวเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีน มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและทันสมัย รวมทั้งด้านภูมิอากาศ อาหาร การดำรง ชีวิตตลอดจนความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย สภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตมรสุมเขตร้อนแถบเอเซีย ในฤดูหนาวอากาศ ไม่หนาวจัด เดือนที่หนาวที่สุดมีอุณหภูมิประมาณ  9-13 องศาเซลเซียส และในฤดูร้อนมีอุณหภูมิ ประมาณ  25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี ประมาณ 19-22 องศาเซลเซียส

คณะที่เป็นที่นิยม

วิศวกรรมศาสตร์/บริหารธุรกิจ

รายละเอียดการศึกษาต่อปริญญาตรี/ปริญญาโท

สาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาจีน

Teaching Chinese Language as a Foreign Language, Chinese Language (Chinese culture,Business oriented), International Economics and Trade, Chinese for Tourism,Chinese Language and Communication , Chinese for Business and Trade, Arts in Chinese as a Foreign Language

หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

International Economics and Trade ,Computer Science and Technology, Environmental Engineering , Civil Engineering , International Economics and Trade

หลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาจีน

Business Administration, Accounting, Chinese Teaching and Communication

หลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ

Electrical and Computer Engineering, MBA,

ระยะเวลาเรียน

ปริญญาตรี 4 ปี , ปริญญาโท 3 ปี

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ

ฤดูใบไม้ร่วง ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี เริ่มเรียนเดือนกันยายน

หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปีเริ่มเปิดภาคเรียนในเดือน กันยายน

หลักสูตรปริญญาโท

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปีเริ่มเปิดภาคเรียนในเดือน กันยายน

หลักฐานการสมัคร

1. ใบแสดงผลการศึกษา Transcriptระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าภาษาอังกฤษฉบับจริง 1 ฉบับ

2. ใบจบการศึกษา Diploma ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

4. สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรภาษาจีนยื่นสำเนาผลทดสอบ HSK ระดับ4หรือสูงกว่าสำหรับ International Economics and Trade ยื่นผลทดสอบ HSK ระดับ6

5. ผู้สมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษ ยื่น คะแนนสอบ TOFEL IBT 68 /CBT 190/PBT 520หรือสูงกว่า ,IELTS 5.5 หรือสูงกว่า

6. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 7 ใบ

7. ใบตรวจร่างกาย

หมายเหตุ หลักสูตรปริญญาโทยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

1.หลักฐานจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ในระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริง 1 ฉบับ

3. HSK 5 6

4. ผู้สมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษ ยื่น คะแนนสอบ TOFEL IBT 80 /CBT 210/PBT 550หรือสูงกว่า ,IELTS 6.0 หรือสูงกว่า

5. จดหมายแนะนำจำนวน 2 ฉบับ จากอาจารย์ตำแหน่งศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ขึ้นไปเป็นภาษาอังกฤษ หรือ จดหมายจากหัวหน้างานในบริษัทที่เคยทำงาน

6. Study Plan, Personal Statement

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาจีน

ค่าสมัคร 450 ¥
หลักสูตร Chinese for Business and Trade, Chinese for Tourism 17,600 ¥
หลักสูตรBusiness Administration & International Trade 19,200 ¥
หลักสูตร Arts in Chinese as a Foreign Language 18,200 ¥
ค่าประกัน 600 ¥/ปี

หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

ค่าสมัคร 450 ¥
ค่าเล่าเรียน 26,000 ¥

หลักสูตรปริญญาโท

ค่าสมัคร 450 ¥
หลักสูตรArts 21,600 ¥
หลักสูตรBusiness Administration & International Trade 22,400 ¥
MBA หลักสูตร 2 ปี 44,500 ¥/ปี
MBA หลักสูตร 3 ปี 32,000 ¥/ปี
หลักสูตร Electrical and Computer Engineering (English-Medium) 32,000 ¥

หมายเหตุ: ค่า ประกันภัย 600 หยวน

ที่พักและค่าใช้จ่าย

ที่พัก

ราคาค่าที่พัก

ตอนเหนือ

ค่าที่พัก 2 เทอม

ห้องปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว:13,600 หยวน
ห้องคู่:8,800 หยวน

ห้องไม่ปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว(ชั้น1):6,560 หยวน
ห้องคู่(ชั้น1):5,000หยวน
ห้องคู่ (ชั้น 2,3 )  7,000 หยวน

วันหยุดฤดูร้อน

ห้องปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว:50 หยวน/วัน
ห้องคู่:33หยวน/วัน

ห้องไม่ปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว(ชั้น1):25หยวน/วัน
ห้องคู่(ชั้น1):20หยวน/วัน

 

ที่พัก

ราคาค่าที่พัก

ตอนใต้

ค่าที่พัก

(From the beginning of the Autumn semester to the end of Spring semester, 10 months in total)

ห้องปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว: 9000 หยวน

ห้องคู่: 5000 หยวน

ห้องรวม 4 คน: 2800หยวน

วันหยุดฤดูร้อน

ห้องปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว: 30 หยวน/วัน

ห้องคู่: 20 หยวน/วัน

รายละเอียดการศึกษาภาษาจีนระยะยาว (Long-term)

หลักสูตรภาษาจีน

ระยะสั้น 1 เดือน/2 เดือน

ระยะยาว 1 เทอม/1 ปี

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยื่นเอกสารก่อนสิ้นเดือนมกราคม เริ่มเรียน เดือนมีนาคม ของทุกปี
ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ยื่นเอกสารก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน เริ่มเรียน เดือนกันยายน ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1. ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ
2. ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 5 ใบ(พื้นหลังสีขาว)
4. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

หมายเหตุ
หากยกเลิกการสมัคร ทางศูนย์ ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

ค่าเล่าเรียน

ระยะสั้น

1 เดือน: 2,560 หยวน
2 เดือน: 4,400 หยวน

ระยะยาว

1 เทอม: 8,500 หยวน
1 ปี: 16,200 หยวน

ค่าสมัคร 450 ¥ ค่าตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรภาษาระยะยาว 420 หยวน
ค่า Resident permit 400 ¥
ค่าเปลี่ยน ต่อวีซ่าประมาณ 200 ¥
ค่าประกันสุขภาพ 300¥/6 เดือน 600¥/12 เดือน
ค่ารถจากสนามบินไปมหาวิทยาลัยประมาณ 200-300 ¥
ค่าหนังสือโดยประมาณ 200¥ /เทอม

ที่พักและค่าใช้จ่าย

ที่พัก

ราคาค่าที่พัก

ตอนเหนือ

ค่าที่พัก 2 เทอม

ห้องปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว:13,600 หยวน
ห้องคู่:8,800 หยวน

ห้องไม่ปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว(ชั้น1):6,560 หยวน
ห้องคู่(ชั้น1):5,000หยวน
ห้องคู่ (ชั้น 2,3 )  7,000 หยวน

วันหยุดฤดูร้อน

ห้องปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว:50 หยวน/วัน
ห้องคู่:33หยวน/วัน

ห้องไม่ปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว(ชั้น1):25หยวน/วัน
ห้องคู่(ชั้น1):20หยวน/วัน

 

ที่พัก

ราคาค่าที่พัก

ตอนใต้

ค่าที่พัก

(From the beginning of the Autumn semester to the end of Spring semester, 10 months in total)

ห้องปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว: 9000 หยวน

ห้องคู่: 5000 หยวน

ห้องรวม 4 คน: 2800หยวน

วันหยุดฤดูร้อน

ห้องปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว: 30 หยวน/วัน

ห้องคู่: 20 หยวน/วัน