fbpx
02-678-2071 Line Line Line

Image result for South China University of Technology

South China University of Technology

华南理工大学
Guangzhou

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเซ้าทไชน่าก่อตั้งในปี ค.ศ. 1952 ในชื่อ The South China Institute of Technology เกิดจากการควบรวมกันของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 12 แห่งจาก 5 มณฑลในภาคกลางและภาคใต้ของจีน ในป ค.ศ.1960 มหาวิทยาลัยเซ้าทไชน่าได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญของจีนและได้รับการอนุมัติจาก The State Council เป็นมหาวิทยาลัยแรกให้เปิดสอนในระดับปริญญาโทและเอก ในป ค.ศ.1995 มหาวิทยาลัยเซ้าทไชน่าได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับชาติตามโครงการ Project 211 และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับกาจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในสาขาการศึกษาระดับปริญญาตรีของจีน และในปีเดียวกันมหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงเทคโนโลยีและกระทรวงศึกษาธิการจนให้ก่อตั้งอุทยานวิทยา-ศาสตร์แห่งชาติ นอกจากนี้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซ้าทไชน่าได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 20 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเซ้าทไชน่าตั้งอยู่ที่เมืองกวางโจวซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑล กวางตุ้ง มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน ในปัจจุบันกวางโจวเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีน มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและทันสมัย รวมทั้งด้านภูมิอากาศ อาหาร การดำรง ชีวิตตลอดจนความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย สภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตมรสุมเขตร้อนแถบเอเซีย ในฤดูหนาวอากาศ ไม่หนาวจัด เดือนที่หนาวที่สุดมีอุณหภูมิประมาณ  9-13 องศาเซลเซียส และในฤดูร้อนมีอุณหภูมิ ประมาณ  25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี ประมาณ 19-22 องศาเซลเซียส

คณะที่เป็นที่นิยม

วิศวกรรมศาสตร์/บริหารธุรกิจ

รายละเอียดการศึกษาต่อปริญญาตรี/ปริญญาโท

สาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาจีน

Teaching Chinese Language as a Foreign Language, Chinese Language (Chinese culture,Business oriented), International Economics and Trade, Chinese for Tourism,Chinese Language and Communication , Chinese for Business and Trade, Arts in Chinese as a Foreign Language

หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

International Economics and Trade ,Computer Science and Technology, Environmental Engineering , Civil Engineering , International Economics and Trade

หลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาจีน

Business Administration, Accounting, Chinese Teaching and Communication

หลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ

Electrical and Computer Engineering, MBA,

ระยะเวลาเรียน

ปริญญาตรี 4 ปี , ปริญญาโท 3 ปี

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ

ฤดูใบไม้ร่วง ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี เริ่มเรียนเดือนกันยายน

หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปีเริ่มเปิดภาคเรียนในเดือน กันยายน

หลักสูตรปริญญาโท

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปีเริ่มเปิดภาคเรียนในเดือน กันยายน

หลักฐานการสมัคร

1. ใบแสดงผลการศึกษา Transcriptระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าภาษาอังกฤษฉบับจริง 1 ฉบับ

2. ใบจบการศึกษา Diploma ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

4. สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรภาษาจีนยื่นสำเนาผลทดสอบ HSK ระดับ4หรือสูงกว่าสำหรับ International Economics and Trade ยื่นผลทดสอบ HSK ระดับ6

5. ผู้สมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษ ยื่น คะแนนสอบ TOFEL IBT 68 /CBT 190/PBT 520หรือสูงกว่า ,IELTS 5.5 หรือสูงกว่า

6. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 7 ใบ

7. ใบตรวจร่างกาย

หมายเหตุ หลักสูตรปริญญาโทยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

1.หลักฐานจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ในระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริง 1 ฉบับ

3. HSK 5 6

4. ผู้สมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษ ยื่น คะแนนสอบ TOFEL IBT 80 /CBT 210/PBT 550หรือสูงกว่า ,IELTS 6.0 หรือสูงกว่า

5. จดหมายแนะนำจำนวน 2 ฉบับ จากอาจารย์ตำแหน่งศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ขึ้นไปเป็นภาษาอังกฤษ หรือ จดหมายจากหัวหน้างานในบริษัทที่เคยทำงาน

6. Study Plan, Personal Statement

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาจีน

ค่าสมัคร 450 ¥
หลักสูตร Chinese for Business and Trade, Chinese for Tourism 17,600 ¥
หลักสูตรBusiness Administration & International Trade 19,200 ¥
หลักสูตร Arts in Chinese as a Foreign Language 18,200 ¥
ค่าประกัน 600 ¥/ปี

หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

ค่าสมัคร 450 ¥
ค่าเล่าเรียน 26,000 ¥

หลักสูตรปริญญาโท

ค่าสมัคร 450 ¥
หลักสูตรArts 21,600 ¥
หลักสูตรBusiness Administration & International Trade 22,400 ¥
MBA หลักสูตร 2 ปี 44,500 ¥/ปี
MBA หลักสูตร 3 ปี 32,000 ¥/ปี
หลักสูตร Electrical and Computer Engineering (English-Medium) 32,000 ¥

หมายเหตุ: ค่า ประกันภัย 600 หยวน

ที่พักและค่าใช้จ่าย

ที่พัก

ราคาค่าที่พัก

ตอนเหนือ

ค่าที่พัก 2 เทอม

ห้องปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว:13,600 หยวน
ห้องคู่:8,800 หยวน

ห้องไม่ปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว(ชั้น1):6,560 หยวน
ห้องคู่(ชั้น1):5,000หยวน
ห้องคู่ (ชั้น 2,3 )  7,000 หยวน

วันหยุดฤดูร้อน

ห้องปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว:50 หยวน/วัน
ห้องคู่:33หยวน/วัน

ห้องไม่ปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว(ชั้น1):25หยวน/วัน
ห้องคู่(ชั้น1):20หยวน/วัน

 

ที่พัก

ราคาค่าที่พัก

ตอนใต้

ค่าที่พัก

(From the beginning of the Autumn semester to the end of Spring semester, 10 months in total)

ห้องปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว: 9000 หยวน

ห้องคู่: 5000 หยวน

ห้องรวม 4 คน: 2800หยวน

วันหยุดฤดูร้อน

ห้องปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว: 30 หยวน/วัน

ห้องคู่: 20 หยวน/วัน

รายละเอียดการศึกษาภาษาจีนระยะยาว (Long-term)

หลักสูตรภาษาจีน

ระยะสั้น 1 เดือน/2 เดือน

ระยะยาว 1 เทอม/1 ปี

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยื่นเอกสารก่อนสิ้นเดือนมกราคม เริ่มเรียน เดือนมีนาคม ของทุกปี
ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ยื่นเอกสารก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน เริ่มเรียน เดือนกันยายน ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1. ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ
2. ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 5 ใบ(พื้นหลังสีขาว)
4. สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

หมายเหตุ
หากยกเลิกการสมัคร ทางศูนย์ ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

ค่าเล่าเรียน

ระยะสั้น

1 เดือน: 2,560 หยวน
2 เดือน: 4,400 หยวน

ระยะยาว

1 เทอม: 8,500 หยวน
1 ปี: 16,200 หยวน

ค่าสมัคร 450 ¥ ค่าตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรภาษาระยะยาว 420 หยวน
ค่า Resident permit 400 ¥
ค่าเปลี่ยน ต่อวีซ่าประมาณ 200 ¥
ค่าประกันสุขภาพ 300¥/6 เดือน 600¥/12 เดือน
ค่ารถจากสนามบินไปมหาวิทยาลัยประมาณ 200-300 ¥
ค่าหนังสือโดยประมาณ 200¥ /เทอม

ที่พักและค่าใช้จ่าย

ที่พัก

ราคาค่าที่พัก

ตอนเหนือ

ค่าที่พัก 2 เทอม

ห้องปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว:13,600 หยวน
ห้องคู่:8,800 หยวน

ห้องไม่ปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว(ชั้น1):6,560 หยวน
ห้องคู่(ชั้น1):5,000หยวน
ห้องคู่ (ชั้น 2,3 )  7,000 หยวน

วันหยุดฤดูร้อน

ห้องปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว:50 หยวน/วัน
ห้องคู่:33หยวน/วัน

ห้องไม่ปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว(ชั้น1):25หยวน/วัน
ห้องคู่(ชั้น1):20หยวน/วัน

 

ที่พัก

ราคาค่าที่พัก

ตอนใต้

ค่าที่พัก

(From the beginning of the Autumn semester to the end of Spring semester, 10 months in total)

ห้องปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว: 9000 หยวน

ห้องคู่: 5000 หยวน

ห้องรวม 4 คน: 2800หยวน

วันหยุดฤดูร้อน

ห้องปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว: 30 หยวน/วัน

ห้องคู่: 20 หยวน/วัน