fbpx
02-678-2071 Line Line Line

Image result for sun yat sen university

Sun Yat Sen University

中山大学
Guangzhou

รายละเอียด

Sun Yat-sen University มหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น (มีชื่อเดิมว่าNational Guangdong University ) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1924 โดย ดร.ซุนยัตเซ็น นายแพทย์และผู้นําปฎิวัติประชาธิปไตยชาวจีนที่ยิ่งใหญ ” ต่อมาในปี1926มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อเป็น Sun Yat-sen University เพื่อระลึกถึงและเป็นเกียรติประวัติแด่ดร.ซุนยัตเซ็นบิดาแห่งการปฎิวัติมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น (มีชื่อภาษาจีนกลางว่า中山大學 – ZhongShan University) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น (Zhongshan Medical Sciences University ) ก่อตั้งในปีค.ศ. 1866 มีประวัติทางด้านการศึกษามากกว่า140 ปีได้ควบรวมกับSun Yat-sen University เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเชิดชูดร. ซุนยัตเซ็นบิดาแห่งจีนใหม่ Zhongshan School of Medicine of Sun Yat-sen University

คณะที่เป็นที่นิยม

MBBS

รายละเอียดการศึกษาต่อปริญญาตรี/ปริญญาโท

สาขาที่เปิดสอน

บริหารธุรกิจ (MBA), MBBS

ระยะเวลาเรียน

ปริญญาโท 3 ปี

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ปริญญาโท

เทอมฤดูใบไม้ผลิ: 5 มิถุนายน

เทอมฤดูใบไม้ร่วง: 5 ธันวาคม

หลักฐานการสมัคร

1.ใบรับรองสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2.จดหมายรับรองจากสถานทูตจีน โรงเรียนภาษาจีนในต่างประเทศหรืออาจารย์

3.รูปถ่ายขนาดเท่า passport 1 รูป

4.สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

5.ยื่นผลสอบ HSK ระดับ 6 ขึ้นไป

หมายเหตุ

**ปริญญาโท ยื่นจดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ฉบับ,ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี ฉบับจริง 1 ฉบับ, ผลสอบ TOEFL 530 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTs 6 ขึ้นไป, เขียนประวัติส่วนตัว

ค่าเล่าเรียน

ปริญญาโท

21,600¥/ปี

ที่พักและค่าใช้จ่าย

Dorm

Price (in RMB per person)

ISD on the Guangzhou South Campus
For long-term students (referring to those registered to study for at least one semester)

Air-conditioned Single Room

1,650 per month;
55 per day

Air-conditioned Double Room

1,050 per month;
35 per day

ISD on the Gaungzhou North Campus

Air-conditioned Single Room

1,200 per month

Air-conditioned Double Room

650 per month

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่าไฟฟ้า

2. นักศึกษาจะต้องจ่ายมัดจำ RMB 1000 เมื่อเขาหรือเธอเข้ามาพัก

3. อัตราค่าห้องพักอาจจะเก็บอย่างน้อย 6 เดือนหรือสูงกว่าในช่วงเวลาหนึ่งและมีค่ามัดจำเข้าพัก 300 หยวน

รายละเอียดการศึกษาต่อแพทยศาสตร์ MBBS

หลักสูตรแพทย์

ได้รับเป็นปริญญาตรี

ระยะเวลาเรียน

6 ปี

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ภายในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี

ค่าเรียนและค่าใช้จ่าย

1. ค่าเรียน RMB 48,000 ต่อปี

2. ค่าสมัคร 7,000 บาท (ไม่มี refund)

3. ค่าดำเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัย – จำนวน 65,000 บาท (โดยจะชำระให้กับทางศูนย์ฯในปีแรกเข้าเพียงครั้งเดียวเท่านั้น) ซึ่งจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

a. ค่าดำเนินการประสานงานติดต่อมหาวิทยาลัย

b. ค่าขอรับใบสมัคร JW202 จากกระทรวงศึกษาธิการจีนเพื่อขอรับทำวีซ่า

c. ค่าบริการนำคณะนักเรียนไปส่งที่มหาวิทยาลัย และช่วยติดต่อเรื่องห้องพัก

d. ค่าเรียนภาษาจีน 30 ชม. (สถานที่เรียนจัดที่ศูนย์ฯ  โดยอาจารย์ชาวจีน หรืออาจารย์ชาวไทยที่จบหลักสูตรการสอนจากประเทศจีนโดยตรง)

4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ มหาวิทยาลัย – รวมประมาณ 4000 RMB

โดยค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ นักศึกษาจะเป็นผู้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรงเมื่อเดินทางไปถึงที่มหาวิทยาลัย

a. ค่าประกัน 800 RMB ต่อปี

b. ค่าวีซ่า 800 RMB ต่อปี

c. ค่าขอทำ Resident Permit 800 RMB ต่อปี

d. ค่าหนังสือเรียนประมาณ 800-1000 RMB ต่อปี

e. ค่าตรวจสุขภาพ 400-600 RMB ต่อปี

*คำนวณโดยประมาณ จากอัตรา 1 RMB = 5 บาท แต่การคำนวณจริงจะยึดจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

·         ค่าตรวจสุขภาพ เพื่อทำวีซ่า 2,000 บาท (ชำระกับโรงพยาบาลโดยตรง)

·         ค่าวีซ่านักเรียน 1,500 บาท

·         ค่าตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วนักเรียนระยะเวลา 1 ปี ประมาณ 20,000 บาท ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้)

ที่พักและค่าใช้จ่าย

ประเภทของหอพัก

ราคา

ห้องสามคน

5,100 หยวนต่อปี