fbpx
02-678-2071 Line Line Line

Image result for university of international business and economics in beijing

University of International Business and Economics

对外经济贸易大学 国际学院
Beijing

รายละเอียด

University of International Business and Economics (UIBE) เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานาน โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1951 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้ถูกคัดเลือกให้เข้าสู่ “โครงการ211” ซึ่งเป็นโครงการที่จะยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและทันสมัยทั้งสิ้น 100 แห่ง UIBE ประกอบด้วย 30 สาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ได้แก่ สาขาการศึกษาระหว่างประเทศ สาขาการค้าและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สาขาการเงิน สาขาการบริหารและการจัดการระหว่างประเทศ ฯลฯ ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนกับสถาบันต่าง ๆ เกือบ 60 สถาบันการศึกษาใน 20 ประเทศ จึงเป็นมหาวิทยาลัยดีที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ตั้งใจมาเรียนภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจการค้า ทำให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาให้อยู่ในระดับต้นๆของประเทศในระยะเวลาอันสั้น

ในส่วนแผนกนักศึกษาต่างชาติ (The School of International Education / SIE) เริ่มรับนักศึกษาต่างชาติเมื่อ ค.ศ. 1990 โดยรับผิดชอบในการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ ทั้งในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรภาษาจีน ในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง และภาษาจีนธุรกิจ ในแต่ละภาคการศึกษามี นักเรียนต่างชาติราว 1,200 คน ราว 600 คนที่ศึกษาในระดับปริญญา มหาวิทยาลัย UIBE นั้นตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปักกิ่ง อยู่ระหว่างวงแหวนรอบที่ 3และ 4 โดยมีรถประจำทางผ่านหลายสาย และไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จากมหาวิทยาลัยเพียง 30 นาที ก็สามารถที่จะเดินทางไปถึงสนามบินอย่างง่ายดาย เรียกได้ว่าตั้งอยู่ในทำเลที่มีความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง

คณะที่เป็นที่นิยม

เศรษฐศาสตร์

รายละเอียดการศึกษาต่อปริญญาตรี/ปริญญาโท

สาขาที่เปิดสอน

International Economics and Trade / BBA / Finance / Economics / International Politics / Marketing etc.

ระยะเวลาเรียน

4 ปี โดยใน 1 ปี แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 2 ภาค ดังนี้

ภาคฤดูใบไม้ร่วง เรียนประมาณ 14 สัปดาห์ (เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม)

ภาคฤดูใบไม้ผลิ เรียนประมาณ 18 สัปดาห์( เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน)

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ภาคภาษาจีน

ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ: ก่อน 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง: ก่อน 15 มิถุนา ของทุกปี

ภาคภาษาอังกฤษ

เทอมฤดูใบไม้ผลิ : ก่อน 31 ธันวาคม ของทุกปี

เทอมฤดูใบไม้ร่วง: ก่อน 4 กรกฎาคม ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript มัธยมศึกษาตอนปลายภาษาอังกฤษฉบับจริง 1 ฉบับ

2.ใบจบการศึกษา Diploma มัธยมศึกษาตอนปลายภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 7 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4.สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

หมายเหตุ ปริญญาโท

1. ยื่นใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี ฉบับจริง 1 ฉบับ

2.สำหรับภาคภาษาจีน ยื่นผลคะแนน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป

3.จดหมายรับรองจากอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือที่ทำงาน 2 ฉบับ

4.จดหมายรับรองอายุเด็กต่ำกว่า 18 ปี

ค่าเล่าเรียน

ปริญญาตรี ค่าสมัคร 600 ¥

ภาคภาษาจีน : 24,800 ¥/ปี ภาคภาษาอังกฤษ :49,750¥/ปี

ปริญญาโท ค่าสมัคร 600 ¥

หลักสูตร MBA ภาคภาษาจีน : 60,000 ¥/ปี หลักสูตรอื่นๆ 29,800 ¥/ปี

ภาคภาษาอังกฤษ :50,000-65,000 ¥/ปี

ที่พักและค่าใช้จ่าย

ชื่ออาคาร

ประเภทที่พัก

ราคาที่พัก / วัน / ห้อง/คน

  Hui Bing Building  

  ทุกห้องมีเฟอร์นิเจอร์  มีโทรศัพท์ซึ่งสามารถต่อคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นอินเทอร์เน็ตได้ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ห้องอาบน้ำ

ห้องคู่

50 หยวน

ห้องชุดคู่

100 หยวน

  Hui De Building

  มีห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องอาบน้ำ ห้องครัวและระเบียงส่วนตัว

ห้องชุดคู่

65-70 หยวน

  Hui Cai Building

  เป็นบ้านพักสำหรับอาจารย์ต่างชาติ ซึ่งนักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าพักได้เช่นกัน ภายในมีห้องรับแขก ระเบียง ห้องครัวส่วนตัว โทรศัพท์  โทรทัศน์ ห้องอาบน้ำ เครื่องปรับอากาศ

ห้องชุดคู่

70 หยวน

  หมายเหตุ

– ภายในที่พักมีโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ โต๊ะเขียนหนังสือ
– ค่าที่พักชำระเป็นรายเทอม
– ราคาที่พักยังไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ

-ค่ามัดจำหอ 2000 ¥ (จะได้รับเงินคืนในวันคืนห้อง โดยห้องต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย)

-ค่าไฟ 75¥ ต่อ 100 ยูนิต

-ค่าน้ำให้ฟรี 6 ตัน ต่อเดือน หากใช้เกินต้องชำระตามเกณฑ์ ดังนี้ น้ำร้อน 8 ¥ต่อตัน น้ำเย็น 5.5 ¥ต่อตัน

-สามารถใช้อินเตอร์เน็ตบนห้องพักได้ ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 150  ¥ หรือ รายเทอม 480 หยวน

-ภายในหอพักมีห้องครัวรวมและ และเครื่องซักผ้ารวม ใช้เป็นเหรียญซักผ้า 4 ¥ต่อครั้ง

หมายเหตุ

  • ราคาทั้งหมดดังกล่าวยังมิได้รวมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
  • อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย
  • ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ เริ่มเรียนเดือนกุมภาพันธ์  ปิดรับสมัครพฤศจิกายนของทุกปี
  • ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง เริ่มเรียนเดือนกันยายน  ปิดรับสมัครพฤษภาคมของทุกปี

รายละเอียดการศึกษาภาษาจีนระยะยาว (Long-term)

หลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะยาว 1 เทอม ถึง 1 ปี ขึ้นไป ระยะเวลาในการเรียน 6 เดือนขึ้นไป ใน 1 ปีการศึกษาจะ เริ่มเรียน 2 ช่วงคือ เดือนกันยายน และ เดือนมีนาคม ของทุกปี หลักสูตรภาษาแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับต้น (Elementary),ระดับกลาง (Intermediate), และระดับสูง (Advanced) ช่วงเช้าเป็นการเรียนภาษาจีน 4 คาบ เรียนตั้งแต่ 8.10 – 12.10 น. ซึ่งเรียนในทักษะ วิชาการ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน

ลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะสั้น 1 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน ระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่ 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งการเรียนต้องเรียนร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีนระยะยาว ผู้สมัครควรเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาจีนตามระดับที่จะเข้าเรียน* ก่อนการเรียนจะมีการทดสอบแบ่งระดับความรู้ด้านภาษาจีน และจัดแบ่งเป็นระดับชั้นตามความเหมาะสม ของผู้เรียน ในกรณีผู้เรียนไม่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนมาก่อน ทางมหาวิทยาลัยจะให้อยู่ในระดับเริ่มต้น โดยอาจารย์ที่สอนหลักสูตรภาษาจีนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนต่างชาติ

หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด

สำหรับหลักสูตรเร่งรัดของ ที่นี่ 1 เทอมเรียน 16 สัปดาห์ แต่ละสัปดาห์เรียน 30 คาบ วิชาเรียน ได้แก่ วิชาฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน (ห้องละ 8-10 คน)เนื้อหาการเรียนก็ได้แก่ การใช้คำพูดในเชิงธุรกิจและสังคม หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ สนทนาจีนธุรกิจ ติวสอบ HSK เป็นต้น สำหรับเวลาเรียน จะเรียนตั้งแต่ 8.30 น.- 20.30น. ซึ่งแต่ละระดับจะมีการเรียนการสอนดังต่อไปนี้

ระดับต้น เรียนตั้งแต่ ไวยากรณ์ และ ฟัง พูดอ่านเขียน จะได้เยนรู้คำศัพท์ ประมาณ 1300-1500คำ
ระดับกลาง ต้องเป็นผู้เรียนภาษาจีนมาแล้ว อย่างน้อย1ปี หรือเป็นผู้พอรู้คำศัพท์ ประมาณ 1000 คำขึ้นไป ซึ่งใน
ระดับนี้จะได้เรียนรู่คำศัพท์ ประมาณ 4,000 คำ ขึ้นไป เข้าใจหลักไวยากรณ์ มากขึ้น

ระดับสูง ต้องเป็นผู้เรียนภาษาจีนมาแล้ว อย่างน้อย1ปี หรือเป็นผู้พอรู้คำศัพท์ ประมาณ 2000 คำขึ้นไป การเรียน
ในระดับนี้ต้องเรียนรู้ไวยากรณ์ในระดับสูง และสามารถนำไปปรับใช้ สามารถพูดภาษาด้านธุรกิจอย่าง
คล่องแคล่ว

ระยะเวลาเรียน

ระยะสั้น น้อยกว่า 6 เดือน

ระยะยาว มากกว่า 6 เดือน

ช่วงเวลายื่นเอกสาร

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยื่นเอกสารก่อนวันที่ 30 ธันวาคม เริ่มเรียน เดือนมีนาคม ของทุกปี

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ยื่นเอกสารก่อนวันที่ 30 มิถุนายน เริ่มเรียน เดือนกันยายน ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1.ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

2.ใบจบการศึกษา Diploma ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ฉบับ

3.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 5 ใบ(พื้นหลังสีขาว)

4.สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน)

5.สำเนาหน้าพาสปอร์ต หรือสำเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง

หมายเหตุ

หากยกเลิกการสมัคร ทางศูนย์ ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

ค่าเล่าเรียน

ประเภทของหลักสูตร

ระยะเวลา

ค่าสมัคร

ค่าเรียน

ภาษาจีนระยะสั้น

(20ชม / สัปดาห์)

2 สัปดาห์

4 สัปดาห์

8 สัปดาห์

12 สัปดาห์

660 ¥

2,400 ¥

4,500 ¥

7,200 ¥

      9,200 ¥

ภาษาจีนระยะยาว
Elementary Chinese

1 เทอม

1 ปี

660 ¥

9,900 ¥

19,000 ¥

ภาษาจีนระยะยาว B
ฺBusiness Chinese

1 เทอม

1 ปี

660 ¥

9,900 ¥

19,000 ¥

ภาษาจีนระยะยาว
Intensive Chinese

1 เทอม

1 ปี

660 ¥

19,800 ¥

38,600 ¥

ค่าสมัครภาษาระยะสั้น 300 ¥
ค่าสมัครภาษาระยะยาว 450 ¥
ค่าตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรภาษาระยะยาว 420-600 หยวน
ค่าresident permit 400 ¥/6 เดือน 800¥/12 เดือน
ค่าประกันสุขภาพ 300¥/6 เดือน 600¥/12 เดือน
ค่ารถจากสนามบินไปมหาวิทยาลัยประมาณ 200-300 ¥

เทอม กันยายน

🇨🇳 หลักสูตร เรียนภาษาจีน 🇨🇳

ระยะเวลา   1   เทอม    ราคาค่าเรียน     9,900  RMB   ( รับสมัครตั้งแต่ 1 มีนาคม – 15 กรกฏาคม  ของทุกปี )

ระยะเวลา   1     ปี     ราคาค่าเรียน    19,000  RMB    ( รับสมัครตั้งแต่ 1 มีนาคม – 15 กรกฏาคม  ของทุกปี )

🇨🇳 หลักสูตร เรียนภาษาจีนแบบเร่งรัด 🇨🇳

ระยะเวลา   1   เทอม   ราคาค่าเรียน     19,800  RMB    ( รับสมัครตั้งแต่ 1 มีนาคม – 15 กรกฏาคม  ของทุกปี )

ระยะเวลา   1     ปี    ราคาค่าเรียน     38,600  RMB    ( รับสมัครตั้งแต่ 1 มีนาคม – 15 กรกฏาคม  ของทุกปี )

🇨🇳 หลักสูตร เรียนภาษาจีนธุรกิจ 🇨🇳

ระยะเวลา   1   เทอม   ราคาค่าเรียน     9,900  RMB     ( รับสมัครตั้งแต่ 1 มีนาคม – 15 กรกฏาคม  ของทุกปี )

ระยะเวลา   1     ปี    ราคาค่าเรียน    19,000   RMB     ( รับสมัครตั้งแต่ 1 มีนาคม – 15 กรกฏาคม  ของทุกปี )

เทอม มีนาคม

🇨🇳 หลักสูตร เรียนภาษาจีน 🇨🇳

ระยะเวลา   1   เทอม    ราคาค่าเรียน     9,900  RMB   ( รับสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม  ของทุกปี )

ระยะเวลา   1     ปี     ราคาค่าเรียน    19,000  RMB    ( รับสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม  ของทุกปี )

🇨🇳 หลักสูตร เรียนภาษาจีนแบบเร่งรัด 🇨🇳

ระยะเวลา   1   เทอม   ราคาค่าเรียน     19,800  RMB   ( รับสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม  ของทุกปี )

ระยะเวลา   1     ปี    ราคาค่าเรียน     38,600  RMB   ( รับสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม  ของทุกปี )

🇨🇳 หลักสูตร เรียนภาษาจีนธุรกิจ 🇨🇳

ระยะเวลา   1   เทอม   ราคาค่าเรียน     9,900  RMB    ( รับสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม  ของทุกปี )

ระยะเวลา   1     ปี    ราคาค่าเรียน     19,000  RMB    ( รับสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม  ของทุกปี )

😊  ผู้สมัครเรียน ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

😊  ช่วงเวลาที่เลือกเรียน เทอมกันยายน  จะเรียนช่วงเดือนกันยายน ถึง ต้นเดือนมกราคม ของทุกปี วันที่เริ่มเรียนขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยกำหนด

😊  ช่วงเวลาที่เลือกเรียน  เทอมมีนาคม   จะเรียนช่วงเดือนมีนาคม  ถึง ต้นเดือนกรกฎาคม ของทุกปี วันที่เริ่มเรียนขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยกำหนด

😊  ระยะเวลาเรียน 1 เทอม คือ 4 เดือนนิดๆ ประมาณ 135-140 วัน

😊  ระยะเวลาเรียน 1 ปี คือ 2 เทอม เทอมละ 4 เดือนนิดๆ  ช่วงของเทอมแรกพอเรียนครบ 1 เทอม จะมีการปิดเทอมประมาณ 2 เดือน ก่อนเริ่มเรียนเทอมถัดไป

😊  การเรียนในห้องประมาณ 15-20 คาบต่อสัปดาห์ แล้วแต่ตารางระดับของหลักสูตรเรียน

😊  เรียนช่วงเช้า ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ คาบบ่ายอาจมีคาบกิจกรรมวัฒนธรรมจีนฟรี เปิดให้เข้าร่วม ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยกำหนดอีกที

😊  ต้องการทราบราคาเต็มจำนวน สามารถแอดไลน์ของทางศูนย์ได้ที่ ID Line : @nteducation

 

ที่พักและค่าใช้จ่าย

ชื่ออาคาร

ประเภทที่พัก

ราคาที่พัก / วัน / ห้อง/คน

  Hui Bing Building  

  ทุกห้องมีเฟอร์นิเจอร์  มีโทรศัพท์ซึ่งสามารถต่อคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นอินเทอร์เน็ตได้ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ห้องอาบน้ำ

ห้องคู่

50 หยวน

ห้องชุดคู่

100 หยวน

  Hui De Building

  มีห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องอาบน้ำ ห้องครัวและระเบียงส่วนตัว

ห้องชุดคู่

65-70 หยวน

  Hui Cai Building

  เป็นบ้านพักสำหรับอาจารย์ต่างชาติ ซึ่งนักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าพักได้เช่นกัน ภายในมีห้องรับแขก ระเบียง ห้องครัวส่วนตัว โทรศัพท์  โทรทัศน์ ห้องอาบน้ำ เครื่องปรับอากาศ

ห้องชุดคู่

70 หยวน

  หมายเหตุ

– ภายในที่พักมีโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ โต๊ะเขียนหนังสือ
– ค่าที่พักชำระเป็นรายเทอม
– ราคาที่พักยังไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ

-ค่ามัดจำหอ 2000 ¥ (จะได้รับเงินคืนในวันคืนห้อง โดยห้องต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย)

-ค่าไฟ 75¥ ต่อ 100 ยูนิต

-ค่าน้ำให้ฟรี 6 ตัน ต่อเดือน หากใช้เกินต้องชำระตามเกณฑ์ ดังนี้ น้ำร้อน 8 ¥ต่อตัน น้ำเย็น 5.5 ¥ต่อตัน

-สามารถใช้อินเตอร์เน็ตบนห้องพักได้ ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 150  ¥ หรือ รายเทอม 480 หยวน

-ภายในหอพักมีห้องครัวรวมและ และเครื่องซักผ้ารวม ใช้เป็นเหรียญซักผ้า 4 ¥ต่อครั้ง

หมายเหตุ

  • ราคาทั้งหมดดังกล่าวยังมิได้รวมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
  • อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย
  • ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ เริ่มเรียนเดือนกุมภาพันธ์  ปิดรับสมัครพฤศจิกายนของทุกปี
  • ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง เริ่มเรียนเดือนกันยายน  ปิดรับสมัครพฤษภาคมของทุกปี