fbpx

South China Normal University

South China Normal University 华南师范大学 Guangzhou รายละเอียด South China Normal University ตั้งอยู่มณฑลกวางตง (Guangdong) หรือที่คนไทยเรียกกันทั่วไปว่ามณฑลกวางตุ้งนั่นเอง เมืองกวางเจา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของดินแดงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ Peal...

Sun Yat Sen University

Sun Yat Sen University 中山大学 Guangzhou รายละเอียด Sun Yat-sen University มหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น (มีชื่อเดิมว่าNational Guangdong University ) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1924 โดย ดร.ซุนยัตเซ็น นายแพทย์และผู้นําปฎิวัติประชาธิปไตยชาวจีนที่ยิ่งใหญ ”...

Guangdong University of Foreign Studies

Guangdong university of foreign studies 广东外语外贸大学Guangzhou รายละเอียด มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งมีประวัติยาวนานมากกว่า 40 ปี มุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษา ต่างประเทศและกิจการค้าระหว่างประเทศ...

South China University of Technology

South China University of Technology 华南理工大学 Guangzhou รายละเอียด มหาวิทยาลัยเซ้าทไชน่าก่อตั้งในปี ค.ศ. 1952 ในชื่อ The South China Institute of Technology เกิดจากการควบรวมกันของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 12 แห่งจาก 5 มณฑลในภาคกลางและภาคใต้ของจีน ในป ค.ศ.1960...

Jinan university

Jinan University 暨南大学Guangzhou รายละเอียด มหาวิทยาลัยจี้หนาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1906 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนที่สังกัดสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 100...